नागरीक कक्ष

1 बी.पी.एल. लाभार्थी यादी Download
2 स्वातंत्र्य सैनिक यादी Download
3 संजय गांधी निराधार अनुदान योजना लाभार्थी यादी Download
4 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजना लाभार्थी यादी Download
5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना लाभार्थी यादी Download
6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना लाभार्थी यादी Download
7 श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना लाभार्थी यादी Download
8 राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना लाभार्थी यादी Download
9 आम आदमी विमा योजना लाभार्थी यादी Download
10 तालुका नमुने Download
11 गांव नमुने Download

 

महत्वाचे कायदे

1 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 Download
2 महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948 Download
3 महाराष्ट्राचा धारण जमिनीचे तुकडै पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम, 1947 Download
4 महाराष्‍ट्र शेतजमीन (जमिन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 Download
5 महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पण करण्यासाठी अधिनियम, 1974 Download
6 मामलेदार कोर्ट ॲक्ट, 1905 Download
7 खाजगी वन संपादन अधिनियम, 1975 Download
8 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम, 2006, नियम 2008 तसेच सुधारीत नियम 2012 अंमलबजावणीबाबत ( FRA) Download
9 सागर किनारा व्यवस्थापन क्षेत्र अधिसूचना 2011 Download
10 महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, 1966 Download
11 महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 Download
12 महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 Download
13 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 Download
14 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 Download
15 महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, 1951 Download
16 फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 Download