संपर्क

 

तहसिलदार कार्यालय

पत्ता तहसिलदार कार्यालय
तहसिलदार कार्यालय
दादाभाई नौरोजी नगर
अंधेरी (प)
दूरध्वनी क्रमांक २६२३१३६८
ई मेल tahsildarandhri[at]gmail[dot]com

 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय

पत्ता उपविभागीय अधिकारी कार्यालय
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय मुंबई पश्चिम
9 वा मजला, प्रशासकीय इमारत,
सरकारी वसाहत, बांद्रा (पूर्व़) मुंबई – 400051.
दूरध्वनी क्रमांक 26510136
ई मेल sdomsdest[at]gmail[dot]com