आपत्कालीन सेवा

नियंत्रण कक्ष

अ.क्र. कार्यालयाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 जिल्हाधिकारी कार्यालय २६५५६७९९, २६५५६८०७
2 तहसिल कार्यालय २६२३१३६८
3 पोलीस विभाग २६८४२६७७
4 महानगरपालिका / नगरपालिका २६१८८९००

 

रुग्णालय

अ.क्र. रुग्णालयाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 व्हि.एन.देसाई म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल सांताकुझ (पू) २६१८३०१८
2 गुरुनानक हॉस्पिटल ॲण्ड़ रिसर्च सेंटर गोंविंद बांद्रा (पु) २६५९२८५३ /५४ ,२६५९२८५५/५७
3 अर्बन हेल्थ़ सेंटर गर्व्ह़मेंट कॉलनी,बांद्रा (पू) मुं.५१ -----
4 आर.के.हॉस्पिटल कुरेशी हाऊस,सांताकुझ स्टेशन जवळ २६११३३७६/२६१८३३४७
5 आसियाना हार्ट इस्टिटयुउ ॲण्ड़ रिसर्च सेंटर बांद्रा कुर्ला कॉप्लेक्स़ बांद्रा (पू) ९८८१९२०२१२३
6 व्हि.एन.देसाई हॉस्पिटल ब्ल़ॅड बँक सांताक्रझ (पु) मुं.५५ -----
7 भाभा हॉस्पिटल बांद्रा -----
8 एन.जी.वाडिया म्युनिसिपल डिस्प़ेन्सरी गजधर हॉल एस.व्ही.रोड,अंधेरी (प) मुं.५८ ९८६७०८६५७१ ,९८६९४७५४८१
9 वर्सोवा म्युनिसिपल डिस्प़ेन्सरी यारी रोड,शेवटचा बस डेपो,अंधेरी (प) मु.५८ ९७६९४९६३५४
10 ओशिवरा म्युनिसिपल डिस्प़ेन्सरी अजित ग्लास जवळ जोगेश्वरी (प) मु.५८ ९७६९४९६३५४
11 शुभम सोसायटी जुहू वर्सोवा लिंक रोड अंधेरी (प) मुंबई ९८३३९४१२४६
12 पार्ले मार्कट म्युनिसिपल डिस्पेंन्सरी विलेपार्ले (प)मुंबई -----

 

अग्निशमन दल

अ.क्र. कार्यालयाचे नांव पत्ता दूरध्वनी क्रमांक
1 पार्ले मार्कट म्युनिसिपल डिस्पेंन्सरी विलेपार्ले (प)मुंबई विदयान्रृगरी हंसभुरगा मार्ग,सांताक्रुझ (पू) मुं.५० २६६७०९३३
2 बांद्रा अग्निशामक केंद् बांद्रा रेक्लिमेशन एस.व्हि.रोड कॉर्नर बांद्रा (प)मुं.५० ९८६९३४२३९७ ,२६२०५३०१
3 विलेपार्ल्र अग्निशामक केंद् आझाद रोड विलेपार्ले (पू)मु. २६११२१२१
4 मरोळ अग्निशामक केंद् अंधेरी कुर्ला रोड विलेपार्ले अंधेरी (पू) २८२१०९४०/४१
5 इर्ला अग्निशामक केंद् विलेपार्ले (पू) २६२०५३०१

 

पोलीस

अ.क्र. कार्यालयाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 बांद्रा पोलीस ठाणे २६४३०२१
2 खार पोलीस ठाणे २६४९४९७७
3 सांताक्रुझ पोलीस ठाणे २६४८७८५६
4 वर्सोवा पोलीस ठाणे २६३०४८१२
5 जुहू पोलीस ठाणे २६८४४३२
6 आंबोली पोलीस ठाणे ६६७६२००१/०२
7 ङिएन.नगर पोलीस ठाणे २६३०४००२
8 वाकोला पोलीस ठाणे २६६८२७५६
9 निर्मल नगर ठाणे २६४५१३०६
10 खेरवाडी पोलीस ठाणे २६५७०८७७
11 बांद्रा कुर्ला पोलीस ठाणे २६५०८४५१
12 विलेपार्ले पोलीस ठाणे २६११२८१३ ,२६११७३१७
13 सहार पोलीस ठाणे २८२५८७८४,२६८२८७७५
14 एम.आय.डी.सी. पोलीस ठाणे २८३६१३२४
15 अंधेरी पोलीस ठाणे २६८४२६७७,२६८३१५६२
16 ओशिवरा पोलीस ठाणे २६३२२७५३, २६३२२८६१/६२
17 मेघवाडी पोलीस ठाणे २८१२१०७३७
18 जोगेश्वरी पोलीस ठाणे २६४९४९७७

 

आपत्ती निवारण आराखडा

महानगरपालिका/नगरपालिका आपत्ती निवारण आराखडा Download