महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी

अ.क्र. पदनाम दूरध्वनी क्रमांक
1 विभागीय आयुक्त २७५७१५१७, २६५५६८०७
2 जिल्हाधिकारी २६५५६७९९, २६५५६८०७
3 आयुक्त, महानगरपालिका २६१८२२१७,२६१८८९००,२६४२२३११/१४, २६२३४०००,२६८४०९८६,२६८३३४६९
5 पोलीस अधिक्षक ---
6 अप्‍पर जिल्हाधिकारी २६४००७६४
7 अप्‍पर पोलीस अधिक्षक ---

 

प्रशासकीय अधिकारी

अ.क्र. पदनाम अधिका-याचे नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 उप विभागीय अधिकारी डॉ.नवनाथ जरे २६५१०१३६
2 उप विभागीय पोलीस अधिकारी --- ---
3 तहसिलदार श्रीमती.अंजली पवार ---
4 गट विकास अधिकारी --- ---
5 पोलीस निरीक्षक --- ---
6 मुख्याधिकारी,नगरपरिषद --- ---
7 तालुका कृषी अधिकारी --- ---
8 उप अधिक्षक भूमि अभिलेख श्रीमती. देशपांडे २६५११९५७
9 उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग श्रीमती.वैशाली भुजबळ २६४२६३५९
10 वन अधिकारी --- ---

 

प्रशासकीय अधिकारी

अ.क्र. पदनाम लोक प्रतिनिधीचे नांव पत्ता दूरध्वनी क्रमांक
1 मंत्री --- --- ---
2 खासदार --- --- ---
3 आमदार श्री.अमित भास्क़र साटम
१६५- अंधेरी
डी-४८ यशवंत,इर्ला ब्रिज अंधेरी फायर बिअ्रज बाजुला एस.व्ही.रोड अंधेरी (प) मुंबई-४०००५८ ---
डॉ.भारती हेमंत लव्हेकर
१६४- वर्सोवा
४०३,मीना को.ऑ.हौ.सोसा. ७,बंगला अंधेरी (प) मुंबई-४०००६१ ---
श्री.रमेश लटके
१६६ –अंधेरी (पुर्व)
४०१, सिध्दिविनायक आपार्टमेंट गणेश मंदिर, एम.व्ही.रोड अंधेरी (पू) ४०००५८ ---
श्रीम.तृप्ती सावंत
१७६- बांद्रा (पुर्व)
१५०४,इमारत क्र. ७ अ फॉर्च्युन ५९, नविन म्हाडा कॉम्पलेक्स़ लोख्ंडवाला सर्कल जवळ अंधेरी (प) मुं-५३ ---
श्री.आशिष शेलार
१७७- बांद्रा (प)
६०१,हायलँडकोर्ट,सी-विंग बाझार रोड,बांद्रा (प) ४०००५० ---
श्री.पराग अल्वानी
१६७- विलेपार्ले
९वामजला,श्रीविदयाविहार हॅपी होम सोसायटी,नेहरु रोड, विलेपार्ले (पू) मुंबई-४०००५७ ---
श्री.संजय गोविंद पोतनीस
१७५- कलिना
जी-१,पुष्पाजंली अपार्टमेंट राजेंन्द्र. कांबळे मार्ग,यशवंत नगर वाकोला सांताकुझ (पू) मुंबई -५५ ---
4 अध्यक्ष,जिल्हापरिषद जतीन मेहता सी-२०३,निर्मल विहार,राजमाता जिजाबाई रोड,अंधेरी (प) ४०००९३ ---
5 महापौर मा.श्रीमती.स्नेहल आंबेकर --- २२६२०४७०
6 सभापती, पंचायत समिती --- --- ---
7 नगराध्यक्ष, नगरपालिका --- --- ---