संपर्क

 

तहसिलदार कार्यालय

पत्ता तहसिलदार कार्यालय
तहसिलदार कार्यालय बोरीवली,
नाटकवाला लेन, डॉ. न. रा. करोड मार्ग़
एस.व्हि.रोड, बोरीवली (प.) मुंबई – 400093.
दूरध्वनी क्रमांक 28075034
फॅक्स क्रमांक 28075024
ई मेल thasildarborivali11[at]gmail[dot]com

 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय

पत्ता उपविभागीय अधिकारी कार्यालय
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय मुंबई पश्चिम
9 वा मजला, पशासकीय इमारत,
सरकारी वसाहत, बांद्रा (पूर्व़) मुंबई – 400051.
दूरध्वनी क्रमांक 26510136
फॅक्स क्रमांक -----------
ई मेल sdomsdest[at]gmail[dot]com