आपत्कालीन सेवा

नियंत्रण कक्ष

अ.क्र. कार्यालयाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 जिल्हाधिकारी कार्यालय 26556799 , 26556806
2 तहसिल कार्यालय 28075034
3 पोलीस विभाग 28650918, 28654643
4 महानगरपालिका / नगरपालिका 22694725, 22694727, 22704403

 

रुग्णालय

अ.क्र. रुग्णालयाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक
रुग्णालय नियंत्रण कक्ष् 1916/ 108

 

अग्निशमन दल

अ.क्र. कार्यालयाचे नांव पत्ता दूरध्वनी क्रमांक
1 कांदिवली स्वामी विवेकानंद रोड ,कमला नेहरू रोड जंक्शन,कांदिवली(प), मुंबई-40067 28050101
2 मालाड चुनीलाल गिर्धालाल रोड , मालवणी गेट नं-१ समोर ,मालाड(प),
मुंबई -400095
28071010

 

पोलीस

अ.क्र. कार्यालयाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 पोलीस आयुक्त् 100/22623054, 22641752
2 अपर आयुक्त़, उत्त़र मुंबई विभाग 28850918, 28654643

 

आपत्ती निवारण आराखडा

2 महानगरपालिका/नगरपालिका आपत्ती निवारण आराखडा Download