महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी

अ.क्र. पदनाम दूरध्वनी क्रमांक
1 विभागीय आयुक्त 27751517, 27758003
2 जिल्हाधिकारी 26514742
3 आयुक्त, महानगरपालिका (मुंबई) 22620525
4 अप्‍पर जिल्हाधिकारी 26400764
5 अप्‍पर पोलीस आयुक्त़ 28854625, 28842199

 

प्रशासकीय अधिकारी

अ.क्र. पदनाम अधिका-याचे नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 उप विभागीय अधिकारी डॉ. नवनाथ जरे 26510136
3 पोलीस उपायुक्त़ परिमंडळ -11 श्री. बलजीत रजपुत 28903899, 24691058
4 पोलीस उपायुक्त़ परिमंडळ -12 डॉ. पंजाबराव उगले 28283889
5 तहसिलदार श्रीमती प्रशांती माने 28075034
6 वरिष्ठ़ पोलीस निरीक्षक , एम.एच.बी. कॉलनी पोलीस ठाणे श्री. अनिल आव्हाड 28679323
7 वरिष्ठ़ पोलीस निरीक्षक, बोरीवली पोलीस ठाणे श्री. खैरे 28930145, 28936606
8 वरिष्ठ़ पोलीस निरीक्षक, चारकोप पोलीस ठाणे श्री. रामचंद गायकवाड 28676581, 28676583
9 वरिष्ठ़ पोलीस निरीक्षक, कांदिवली पोलीस ठाणे श्री. महिपती पांढरपिसे 28050904
10 वरिष्ठ़ पोलीस निरीक्षक, मालवणी पोलीस ठाणे श्री. प्रकाश सुदाम पाटील 28821319
11 वरिष्ठ़ पोलीस निरीक्षक, मालाड पोलीस ठाणे श्री. मिलींद बी. खेतल 28821147, 28821482
12 वरिष्ठ़ पोलीस निरीक्षक, गोरेगाव पोलीस ठाणे श्री. सुनिल दत्तात्रय वडके 28721900, 28723409
13 वरिष्ठ़ पोलीस निरीक्षक, बांगूर नगर पोलीस ठाणे श्री. भाऊसाहेब तावरे 28810121, 28210142
14 वरिष्ठ़ पोलीस निरीक्षक, गोराई पोलीस ठाणे श्री. दिपक बागवे 28451828
15 वरिष्ठ़ पोलीस निरीक्षक, दहिसर पोलीस ठाणे श्री. प्रकाश नाना जाधव 28284024
16 वरिष्ठ़ पोलीस निरीक्षक, कस्तुरबा पार्क पोलीस ठाणे श्री. विठठल दामगुडे 28066158
17 वरिष्ठ़ पोलीस निरीक्षक, समता नगर पोलीस ठाणे श्री. रविंद्र चिंतामण पाटील 28876119, 28850790
18 वरिष्ठ़ पोलीस निरीक्षक, कुरार पोलीस ठाणे श्री. जयचंद्रा नारायण काटे 28402911
19 वरिष्ठ़ पोलीस निरीक्षक, दिंडोशी पोलीस ठाणे श्री. शशिकांत सुर्वे 28770781, 28777016
20 वरिष्ठ़ पोलीस निरीक्षक, आरे पोलीस ठाणे श्री. विलास श्रीकांत चव्हाण 24691932, 24691354
21 वरिष्ठ़ पोलीस निरीक्षक, वनराई पोलीस ठाणे श्री. जमदाडे 26861677, 26863124
22 नगर भूमापन अधिकारी, गोरेगाव श्री. राऊत 26773435
23 नगर भूमापन अधिकारी, मालाड श्री. विजय भालेराव 28636397
24 नगर भूमापन अधिकारी, बोरीवली श्री. पी.आर. तावरे 28075045
25 विभागीय वन अधिकारी श्री. बी.एन.पाटील 28692668

 

सन्माननीय लोक प्रतिनिधी

अ.क्र. पदनाम लोक प्रतिनिधीचे नांव पत्ता दूरध्वनी क्रमांक
1 मंत्री श्री. विनोद तावडे C-302, मातोश्री रेसिडेन्सी, प्रार्थना समाज रोड, विलेपार्ले (पू.), मुंबई-400 057 ---
विद्या ठाकूर 1101, किंगस्टन पॅलेस, चिंचोली बंदर रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई - 400 064 ---
सुभाष देसाई --- ---
रामदास कदम --- ---
2 खासदार श्री. गोपाळ शेटटी शेट्टी हाऊस, लोकमान्य टिळकनगर, कांदिवली (पश्चिम) मुंबई-400 067 28089567,28011892
3 आमदार चौधरी मनिषा अशोक 602-गुरू विहार, डि.एन. म्हात्रे रोड, एक्सर, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई-400092 ---
प्रकाश सुर्वे 'बी', 101, प्रथमेश लीला, नवीन एम.एच.बी. वसाहत, गोराई रोड, बोरीवली (पश्चिम) मुंबई-400092 ---
सुनिल प्रभू 603, साई अभिषेक, यशोधाम, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई 400 063 ---
अतुल भातखळकर बी-7/1/2, दुधसागर सोसायटी, सीबा रोड, गोरेगाव(पूर्व), मुंबई-400 065 ---
अस्लम शेख 8, ग्रीन फिल्ड, मार्वे रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई 400 0095 ---
योगेश सागर 7-8, साई झरोका, एस्.एन्.डी.टी.महिला महाविद्यालयासमोर, बी.जे.पटेल रोड, मालाड (पश्चिम) ,मुंबई - 400 064 ---
5 महापौर,मुंबई महानगरपालिका श्रीमती. स्नेहा आंबेकर --- ---