तालुका – एक दृष्टीक्षेप

भौगोलिक स्थान अक्षांक्ष 18.7 अंश ते 72.8 अंश पूर्व
रेखांक्ष 18.9 अंश ते 72.8 अंश उत्त़र
सरासरी तापमान अधिकतम 34c
न्यूनतम 25c
सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान 242.2 सें.मि.
क्षेत्रफळ 179.39 चौ.कि.मी.

 

लोकसंख्या एकूण : 2701414
पुरुष : उपलब्ध नाही   स्त्रीया : उपलब्ध नाही
ग्रामीण लोकसंख्या : ग्रामीण क्षेत्र नाही
शहरी लोकसंख्या : 2701414
साक्षरता एकूण 89.21%
पुरुष : 91.48 %   स्त्रीया : 86.45 %

 

भौगोलिक क्षेत्र 17939.20 हेक्टर
लागवडलायक जमीन 694.64 हेक्टर
वनाखालील जमीन 2990.00 हेक्टर
औद्योगिक क्षेत्र 47.15 हेक्टर
प्रमुख उद्योग चित्रपट व्य़वसाय, विविध उद्योगधंदे व व्यापारी केंद्रे

 

संबंधित लोकसभा मतदार संघाचा अनुक्रमांक व नाव 26 मुंबई उत्त़र 27 मुंबई उत्त़र पश्चिम (2 विधानसभा मतदार संघ)
संबंधित विधानसभा मतदार संघाचा अनुक्रमांक व नाव 152 बोरीवली, 153 दहिसर, 154 मागाठाणे, 160 कांदिवली, 161 चारकोप, 162 मालाड (प.) ,
159 दिंडोशी, 163 गोरेगाव
महसूल मंडळाची संख्या 03
तलाठी सजांची संख्या 08
गावांची संख्या 33
ग्रामपंचायतींची संख्या निरंक
नगरपंचायत / नगरपरिषदांची संख्या निरंक
महानगरपालिकांची संख्या 01 (मुंबई महानगरपालिकेचा काही भाग -5 वार्ड)
वार्ड संख्या 05 ( पी - दक्षिण, पी -उत्त़र, आर -उत्त़र , आर-दक्षिण, आर- मध्य़)
जिल्हा परिषदा गटांची संख्या निरंक
पंचायत समिती गणांची संख्या निरंक
पोलीस स्टेशनची संख्या 16
पोलीस आऊटपोस्टची संख्या 02 (दहिसर चेकनाका (पूर्व़), आरे – गोरेगाव (पूर्व़) )

 

प्राथमिक आरोग्य केंद्राची संख्या 05 1. भगवती हॉस्पीटल, बोरीवली (प.),
2. सिध्दार्थ़ नगर हॉस्पीटल, गोरेगाव (प.) मुंबई – 63,
3. शताब्दी हॉस्पीटल, कांदिवली (प.) मुंबई -67,
4. एस.के. पाटील म्युनिसिपल जनरल हॉस्पीटल, मालाड (पूर्व) मुंबई -97,
5. एम.डब्ल्य़ू देसाई म्युनिसिपल जनरल हॉस्पीट, हाजी बापू रोड, मालाड (पूर्व़)        मुंबई – 97.
उप जिल्हा रुग्णालयांची संख्या 01 -----------
प्राथमिक शाळांची संख्या शासकीय :64 खाजगी :46
माध्यमिक शाळांची संख्या शासकीय : निरंक खाजगी :346
महाविद्यालयांची संख्या शासकीय :निरंक खाजगी :29
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची संख्या शासकीय :01 खाजगी :01
अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या शासकीय :निरंक खाजगी : 04
वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या शासकीय : निरंक खाजगी : निरंक
आश्रम शाळांची संख्या निरंक

 

प्रमुख नद्या अ.क्र. नदीचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 दहिसर नदी ----------
2 पोयसर नदी ----------

 

प्रमुख धरणे अ.क्र. धरणाचे नांव साठा वापराचे प्रयोजन
1 तुळशी तलाव ---------- पाणी पुरवठा
2 विहार तलाव ---------- पाणी पुरवठा

 

राष्ट्रीय महामार्ग अ.क्र. राष्ट्रीय महामार्गाचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 पश्चिम द्रुतगती महामार्ग ----------

 

राज्य महामार्ग अ.क्र. राज्य महामार्गाचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
निरंक.

 

रेल्वे अ.क्र. विभागाचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 पश्चिम रेल्वे ----------