कर्मचारी आस्थापना

अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची प्रतिक्षा यादी

कर्मचारी जेष्ठता यादी

नायब तहसिलदार जेष्ठता यादी

नायब तहसिलदार जेष्ठता यादी - 01/01/1999 ते 01/01/2002

अव्वल कारकुन जेष्ठता यादी

01.01.2011 कोंकण विभागातील अ.का. सुधारीत प्रारुप संयुक्त जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील अव्वलकारकून संवर्गाची दि. 01/01/2015 पर्यंतची सुधारीत अंतिम जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील अव्वलकारकून संवर्गाची दि. 01/01/2016 पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील अव्वलकारकून संवर्गाची दि. 01/01/2017 पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी

मंडळ अधिकारी जेष्ठता यादी

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि. 01/01/2015 पर्यंतची सुधारीत अंतिम जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि. 01/01/2016 पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि. 01/01/2017 पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी

लिपीक-टंकलेखक जेष्ठता यादी

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील लिपीक-टंकलेखक संवर्गाची दि. 01/01/2013 पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील लिपीक-टंकलेखक संवर्गाची दि. 01/01/2014 पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील लिपीक-टंकलेखक संवर्गाची दि. 01/01/2015 पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील लिपीक-टंकलेखक संवर्गाची दि. 01/01/2016 पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील लिपीक-टंकलेखक संवर्गाची दि. 01/01/2017 पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी

वाहन चालक जेष्ठता यादी

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील वाहन चालक संवर्गाची दि. 01/01/2013 पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील वाहन चालक संवर्गाची दि. 01/01/2014 पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील वाहन चालक संवर्गाची दि. 01/01/2015 पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील वाहन चालक संवर्गाची दि. 01/01/2016 पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील वाहन चालक संवर्गाची दि. 01/01/2017 पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी

वर्ग 4 कर्मचारी जेष्ठता यादी

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील दफ्तरबंद/ हवालदार/ नाईक संवर्गाची दि. 01/01/2015 पर्यंतची जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील दफ्तरबंद/ हवालदार/ नाईक संवर्गाची दि. 01/01/2016 पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील शिपाई/ हमाल संवर्गाची दि. 01/01/2015 पर्यंतची जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील शिपाई/ हमाल संवर्गाची दि. 01/01/2016 पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सफाई कर्मचारी संवर्गाची दि. 01/01/2015 पर्यंतची जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सफाई कर्मचारी संवर्गाची दि. 01/01/2016 पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सफाई कर्मचारी संवर्गाची दि. 01/01/2017 जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील नाईक / हवालदार/ दफ्तरबंद/ नोटीस वाहक संवर्गाची दि. 01/01/2017 स्थित जेष्ठता यादी
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील शिपाई/ हमाल संवर्गाची दि. 01/01/2017 स्थित तात्पुरती जेष्ठता यादी

Caution/Disclaimer: The content in this website is the result of a collaborative effort of various district departmental offices, at the District level. The available contents on website provided by various departments of Collector office, Mumbai Suburban District and uploaded by website administrator of Collector office Mumbai Suburban District, the content ownership belong to Collector, Mumbai Suburban District. This website is designed and developed by Collector Office Mumbai Suburban District, Bandra. The Information provided on website is only for information purpose it can not be used for any Legal / Judicial purpose.
(c) हे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे अधिकृत संकेत स्थळ आहे. सर्व अधिकार राखीव.