शासकीय जमीन वितरण बोरीवली तालुका

SRNO
कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनीची माहीती
1
बाळ शिक्षण मंदीर ट्रस्ट
2
बृहन्मुंबई महानगरपालिका
3
कांदिवली पोलीस ठाणे
4
बृहन्मुंबई महानगरपालिका
5
जयेश सह गृह संस्था
6
मंदार मनिषा सह गृह संस्था
7
म्हाडा
8
रिध्दी सिध्दी सह गृह संस्था
9
सागरमाता सह गृह संस्था
10
समृध्दी सह गृह संस्था
11
साने गुरुजी विद्या विकास मंडळ
12
श्री स्वामी समर्थ सह गृह संस्था
13
सुशीतल सह गृह संस्था
14
स्वप्नील सह गृह संस्था
15
वनश्री सह गृह संस्था
16
वृध्दावन सह गृह संस्था
17
दहिसर उज्वल सह गृह संस्था
18
बृहन्मुंबई महानगरपालिका
19
एस टी महामंडळ
20
संकेत सह गृह संस्था
21
जय भवानी सह गृह संस्था
22
मे नॅशनल लुब्रीकन्टस
23
म्हाडा निवारा प्रकल्प
24
म्हाडा
25
नवनाथ सह गृह संस्था
26
मे रावळ अॅ.न्ड कंपनी
27
रयत शिक्षण संस्था
28
साई कृपा सह गृह संस्था
29
विशाल सहयाद्गी सह गृह संस्था
30
मं झगडूसिंग चॅरिटेबल ट्रस्ट
31
बृहन्मुंबई महानगरपालिका
32
श्री दालचंद जैन
33
तहसिलार बोरीवली
34
एम एस ई बी
35
बृहन्मुंबई महानगरपालिका
36
चंद्गगिरी सह गृह संस्था
37
संदिपनी सह गृह संस्था
38
बृहन्मुंबई महानगरपालिका
39
कॉसमॉस एज्युकेशन ट्रस्ट
40
दुधसागर
41
बेन फर्नांडेझ
42
नागरी निवारा
43
संकल्पित
44
महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळ चित्रागरी, आरे वसाहत, गोरगांव (पू), मुंबई-400062
45
बॉम्बे इलेक्ट्रीक सप्लाय ट्रासपोर्ट, बेस्ट भवा, बेस्ट मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं 192, मुंबई-400039
46
रिझर्व बँक ऑफ इंडीया आरे दुग्ध वसाहत, गोरेगांव (पू), मुंबई-400062
47
महानंदा दूध महासंघ आरे दुग्ध वसाहत, गोरेगांव (पू), मुंबई-400062
48
मॉर्डा बेकरी (लि.), आरे दुग्ध वसाहत, गोरेगांव (पू), मुंबई-400062
49
जिल्हा सैाकि मंडळ , जिल्हा सैाकि बोर्ड, 9 वा मजला, प्रशासकीय इमारत, शासकीय वसाहत, बांद्रा (पू), मुंबई-400051
50
गिरणी कामगार सहकारी गृहानिर्माण संस्था
51
दौलत शिक्षण संस्था, मालवणी , कांदिवली (प) मुंबई-400067
52
काकादेवी दत्त मंदिर, 102, सेनापती बापट मार्ग, खिरडेल बिल्डींग, माटुंगा (प) मुंबई-400016
53
कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली यांचे पशु वैद्यकीय महाविद्यालय, आरे दुग्ध वसाहत, गोरेगांव (पू), मुंबई-400062
54
होली एंजल एज्युकेशा ट्रस्ट मालवणी कॉलनी, गेट नं 6 मालाड (प), मुंबई-400097
55
श्री.मुकुंद व्ही.अग्रवाल मालवणी व्हिलेज, कांदिवली (प), मुंबई-400067
56
बृहमुंबई महानगरपालिका प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) यांचे कायार्सलय, 4 था मजला, विस्तारीत इमारत, महापलीका मुख्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001
57
ऑल इंडीया रेडीओ मालवणी, मालाड (प), मुंबई-400097
58
सायस अँड टेक्नॉलॉजी- केंद्र शासा, मालवणी, मालाड (प), मुंबई-400097
59
बृहमुंबई महानगरपालिका प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) यांचे कायार्सलय, 4 था मजला, विस्तारीत इमारत, महापलीका मुख्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001
60
महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ कलानगर बांद्रा (पू), मुंबई-400051
61
संचालक आरोग्य सेवा महाराष्ट्र राज्य
62
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, कलानगर बांद्रा (पू), मुंबई-400051
63
मांजरा चॅरीटेबल ट्रस्ट, गाळा क्र. 4, तळ मजला, पेनिंसुला चेंबर्स, लोटर परेल, मुंबई-400013
64
बीईएसटी, बेस्ट भवा, बेस्ट मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं 192, मुंबई-400039
65
बृहमुंबई महानगरपालिका प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) यांचे कायार्सलय, 4 था मजला, विस्तारीत इमारत, महापलीका मुख्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001
66
श्री.सिध्दीविनायक सहकारी गृहानिर्माण संस्था
67
बृहमुंबई महानगरपालिका प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) यांचे कायार्सलय, 4 था मजला, विस्तारीत इमारत, महापलीका मुख्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001
68
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, कलानगर बांद्रा (पू), मुंबई-400051
69
प्रथमपद सहकारी गृहनिर्माण संस्था
70
राज्य राखीव पोलिस दल
71
बृहमुंबई महानगरपालिका प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) यांचे कायार्सलय, 4 था मजला, विस्तारीत इमारत, महापलीका मुख्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001
72
केंद्र शासा (संरक्षण विभाग)
73
गावठाण
74
हौसिंग कमिशार, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ, कलानगर बांद्रा (पू), मुंबई -400051
75
महाराष्ट्र गृहामिाण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कलानगर बांद्रा (पू), मुंबई-400051 (बृहमुंबई महानगरपालिका)
76
प्रशासकीय विभाग, काय्रकारी अभियंता, सार्वजाकि बांधकाम विभाग, अंधेरी (प), मुंबई-400058
77
श्री.काशिनाथ चिंचाचा द्वारा श्री. विजय कृष्णाजी सावंत, 21/22, आसरा शाम्पींग सेंटर, एस. व्ही. रोड, अंधेरी (प) मुंबई-400058
78
फोर्स वा, पोलीस उपमहनिरिक्षक (फोर्स वा) महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय, जुो वाहतूक संस्थ इमारत, सर जे.जे. रोड, ाागपाडा, मुंबई-400008
79
मुख्य महानगर दंडाधिकारी, एक्सप्लेोड, मुंबई
80
बृहमुंबई महानगर पालीका प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) यांचे कायार्सलय, 4 था मजला, विस्तारीत इमारत, महापलीका मुख्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001
81
बृहमुंबई महानगर पालीका प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) यांचे कायार्सलय, 4 था मजला, विस्तारीत इमारत, महापलीका मुख्यालय, फोर्ट, मुंबई-400002
82
उासंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशीक कार्यालय, 49 खेरवाडी, अलीयावरजंग मार्ग, बांद्रा (पू) मुंबई-400051
83
बृहमुंबई महानगर पालीका प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) यांचे कायार्सलय, 4 था मजला, विस्तारीत इमारत, महापलीका मुख्यालय, फोर्ट, मुंबई-400002
84
बृहमुंबई महानगर पालीका प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) यांचे कायार्सलय, 4 था मजला, विस्तारीत इमारत, महापलीका मुख्यालय, फोर्ट, मुंबई-400002
85
महाराष्ट्र गृहामिाण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कलानगर बांद्रा (पू), मुंबई-400051
86
भारतीय तटरक्षक दल (इंडिया कोस्ट गार्ड)
87
मे.लोखंडवाला फाउंडेशन
88
मे.निओ फार्मा लि
89
आचार्य आश्रम सह.गृह संस्था
90
मधुमित्र (सावली) सह गृह संस्था
91
म्हाडा
92
म्हाडा
93
म्हाडा
94
सागर सह.गृह.संस्था
95
मुंबई सर्बन जिल्हा व्हिलेज इंडस्ट्रियल असो
96
कुंभारकला सहकारी औदयोगिक उत्पादक सोसायटी
97
स्वामी विवेकानंद एज्युकेशन ट्रस्ट
98
मे.एस के.रिसॉर्ट लिमिटेड
99
श्रीमती बेलिंडा फर्नांडीस
100
कांदिवली हनुमान नगर
101कांदिवली साई दर्शन सह गृह संस्था
102
कोरा केंद्र ग्रामसेवा संघ
103
लक्ष्मण नगर सह गृह संस्था
104
श्री रमेश एम सोळंकी
105
रामकृष्ण शिक्षण मंडळ
106
एमएमआरडीए
107
टाटा स्टील
108
बेनेट कोलेम अँड कंपनी
109
अस्मिता ज्योती सह गृह संस्था
110
अभिनव वसंत सहकारी गृहनिर्माण संस्था
111
बी.एम.सी.
112
देवदर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था
113
कृष्णगिरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था
114
म्हाडा
115
मीरा सहकारी गृहनिर्माण संस्था
116
टाटा पॉवर
117
बी.एम.सी.
118
बी.एम.सी.

Caution/Disclaimer: The content in this website is the result of a collaborative effort of various district departmental offices, at the District level. The available contents on website provided by various departments of Collector office, Mumbai Suburban District and uploaded by website administrator of Collector office Mumbai Suburban District, the content ownership belong to Collector, Mumbai Suburban District. This website is designed and developed by Collector Office Mumbai Suburban District, Bandra. The Information provided on website is only for information purpose it can not be used for any Legal / Judicial purpose.
(c) हे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे अधिकृत संकेत स्थळ आहे. सर्व अधिकार राखीव.