जिल्हा नियोजन

जिल्हा नियोजन समितीची कामे

  • जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण बिगर आदिवासी योजना ) अंतर्गत योजनांसाठीचे यंत्रणांकडील प्राप्त प्रस्ताव प्रशासकीय मंजूरीसाठी सादर करणे व प्राप्त प्रस्तावांची मार्गदर्शक तत्त्वांनूसार छाननी करून त्या वर्षीच्या मंजूर तरतुदीच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पिय तरतुदींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरीसाठीच्या प्रस्तावाबाबत निर्णय घेण्यात येतो.
  • आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम प्रस्तावित कामांना प्रशासकीय मंजूरीसाठी सादर करणे व प्राप्त प्रस्तावांची दिनांकानूसार छाननी करणे , उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत मार्गदर्शक तत्त्वांनूसार मंजूरी देणेबाबत निर्णय घेण्यात येतो . तसेच प्राधान्य क्रमाबाबत आमदार यांच्या सुचनेप्रमाणे कामकाज करण्यात येते.
  • खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम प्रस्तावित कामांना प्रशासकीय मंजूरीसाठी सादर करणे व प्राप्त प्रस्तावांची दिनांकानूसार छाननी करणे , उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत मार्गदर्शक तत्त्वांनूसार मंजूरी देणेबाबत निर्णय घेण्यात येतो . तसेच प्राधान्य क्रमाबाबत खासदार यांच्या सुचनेप्रमाणे कामकाज करण्यात येते.
  • शासनाने सोपविलेल्या इतर योजना जसे अल्पसंख्याक शाळांना मूलभूत सोयींसाठी अनुदान व डॉ झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकरण योजना व प्राप्त प्रस्तावांची मार्गदर्शक तत्त्वांनूसार छाननी करणे व अनुदान मिळण्यास प्राप्त असलेल्या शाळांची निवड सूची तयार करून शिफारसीसह सादर करणे , प्रशासनाकडून प्राप्त अनुदान शाळांना वितरित करणे
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2015-16 चा मार्च 2016 अखेरचा प्रगती अहवाल

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2016-17 प्रस्तावित आराखडा

नियोजन समितीची रचना शासन निर्णय क्रमांक जिनिस - 2000/ प .क्र.60/ का -1444 अनुसार

नियोजन समितीची रचना

Caution/Disclaimer: The content in this website is the result of a collaborative effort of various district departmental offices, at the District level. The available contents on website provided by various departments of Collector office, Mumbai Suburban District and uploaded by website administrator of Collector office Mumbai Suburban District, the content ownership belong to Collector, Mumbai Suburban District. This website is designed and developed by Collector Office Mumbai Suburban District, Bandra. The Information provided on website is only for information purpose it can not be used for any Legal / Judicial purpose.
(c) हे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे अधिकृत संकेत स्थळ आहे. सर्व अधिकार राखीव.