शासकीय योजना

1 संजय गांधी निराधार अनुदान योजना योजनेची माहिती लाभार्थी यादी
2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजना योजनेची माहिती लाभार्थी यादी
3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना योजनेची माहिती
4 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना योजनेची माहिती
5 श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना योजनेची माहिती लाभार्थी यादी
6 राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना योजनेची माहिती
7 बी.पी.एल. लाभार्थी यादी   लाभार्थी यादी
8 आम आदमी विमा योजना योजनेची माहिती  
9 ई – शिष्यवृत्ती योजनेची माहिती  
10 आधार योजनेची माहिती  
11 जलयुक्त शिवार योजना योजनेची माहिती  
12 पुरवठा विभाग योजना योजनेची माहिती