महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी

अ.क्र. पदनाम दूरध्वनी क्रमांक
1 विभागीय आयुक्त 27571324 ,27571516
2 जिल्हाधिकारी 26556806
3 आयुक्त, महानगरपालिका (मुंबई) 22620525

प्रशासकीय अधिकारी

अ.क्र. पदनाम अधिका-याचे नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 उप विभागीय अधिकारी श्री. राजेश काटकर 25111126
2 तहसिलदार डॉ. श्री. संदिप माने 25602386

अधिकारी व कर्मचारी

अ.क्र. पदनाम अधिका-याचे नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 तहसिलदार श्रीम. जे.व्ही.वाघ 25602386
2 निवासी नायब तहसिलदार श्री. सुनिल जाधव 25602386
3 नायब तहसिलदार (महसूल) श्री. विजय मा. रीकामे 25602386
4 अव्वल कारकून श्री. अनिल बी. शिंदे 25602386
5 अव्वल कारकून श्री. पी. एस. मोरे 25602386
6 अव्वल कारकून श्री. अवधुत सुर्वे 25602386

 

सन्माननीय लोकप्रतिनिधी

अ.क्र. पदनाम लोक प्रतिनिधीचे नांव दुरध्वनी क्रमांक
1 मंत्री निरंक 9869220027
2 खासदार मा. किरीट सौमया 9869220027, 21634152, 21630696
3 आमदार राम कदम 9833151912, 25126464
प्रकाश मेहता 9892143048, 25153040
सुनिल राजाराम राऊत 9324294838, 24333699, 25780591
मंगेश कुडाळकर 9892143048, 25153040
प्रकाश मेहता
खान मो आरीफ (नसीम) 9820030382, 28515057
तुकाराम काते 9869980887
प्रकाश वैकुंठ फातर्पेकर
अशोक पाटील
सरदार तारासिंह 9821141098, 25668512
चरणसिंग सप्रा 9892244223, 25341831
अबु आसिम आजमी 9820891689, 2569831
4 अध्यक्ष,जिल्हापरिषद निरंक
5 महापौर,महानगरपालिका श्रीमती स्नेहल सुर्यकांत 22621020, 22620470
6 सभापती, पंचायत समिती निरंक

 

 

पोलीस स्टेशन

अ.क्र. पोलीस स्टेशनची नांवे दूरध्वनी क्रमांक
1 चेंबुर 25221613, 25222121, 25232044, 25227563
2 कुर्ला 26502868, 26502768, 26503182, 26500478
3 टिळकनगर 25227293, 25229345
4 नेहरुनगर 25224291, 25224647
5 देवनार 25563381, 25504292, 25568682, 25567406
6 शिवाजीनगर 25518961, 25560402, 25580506
7 ट्रॉम्बे 25567190, 25563382
8 आर.सी.एफ 25564190, 25541991, 25541690
9 घाटकोपर 25153543, 25134238,25113076, 255113076
10 पार्कसाईट 26502868, 26502768, 26503182, 26500478
11 विक्रोळी 25784840, 25782492, 25789368,25789368
12 पंतनगर घाटकोपर 25116687, 25158914,21029087
13 कांजूरमार्ग फॅक्स नं. 25780753, 25782637
14 भांडुप 25681442, 25952171, 25956774
15 मुलुंड 25684535, 25689844
16 मुलुंड (पूर्व) नवघर 25637314
17 पवई 25702863, 25702492, 25702690
18 साकीनाका 28476160, 28474411
19 गोवंडी 25562171
20 मानखुर्द 27909001, 22926006, 24783300
19 चुनाभट्टी ---

 

मुंबई महानगर पालिका सहाय्यक आयुक्त

अ.क्र. विभागाचे नांव सहाय्यक आयुक्तांचे नांव दुरध्वनी क्रमांक
1 टि. विभाग श्री.प्रशांत सपकाळ 25694000 , 28823021, 9167203780,25617410, , 25645291,25617410, फॅक्स नं. 25624925
2 एस विभाग श्रीम.चंदा जाधव 25948588, 996733791 फॅक्स नं. 25947520, 996753791 / 9820371828
3 एन विभाग द्विवेदी 25010161
4 एल विभाग श्री.अजितकुमार अंबी 26505103, 26505109, फॅक्स नं. 26503057
5 एम (पू) विभाग श्री. किरण दिगांवकर 25281929, 25225000,25502270 फॅक्स नं. 25270148
1 एम (प) विभाग श्री.हर्षद काळे 25284000, 25270148

 

कुर्ला तालुक्यातील पोलिस उपायुक्त कार्यालयाची माहिती (परिमंडळ निहाय)


अप्पर आयुक्त परिमंडळ

अ.क्र. पदनाम अधिका-याचे नांव दुरध्वनी क्रमांक फॅक्स नं
1 अप्पर आयुक्त पोलीस श्री.आर.डी.शिंदे 23782636 23719267
2 पोलीस उपायुक्त ---- 24976960/24940303 Ext. 113 ,24927308/24930003,9821887721 ----
3 सहाय्यक पोलीस
(कुर्ला मध्य विभाग)
श्री.श्रीरंग नाडगोडा 26501147, 9594141555 ----

अप्पर पोलीस आयुक्त-पूर्व प्रादेशिक विभाग-चेंबूर मुंबई

अ.क्र. पदनाम अधिका-याचे नांव दुरध्वनी क्रमांक फॅक्स नं
1 अप्पर पोलीस आयुक्त चेंबूर --- 25230893/94,25225668 ,9870155011 25229299

पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 6

अ.क्र. पदनाम अधिका-याचे नांव दुरध्वनी क्रमांक फॅक्स नं
1 पोलीस उपायुक्त श्री. विशांडार साहेब 25229303,Ext. 104,9422776624/9821722776 25222163
2 सहाय्यक पोलीस आयुक्त (चेंबूर विभाग) श्री. चि.वि.राठोड 25225668 ,9421840118 ---
3 वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक (चेंबूर विभाग) श्री.ज्ञानेश केवडे 25232044 ---
4 वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक (नेहरुनगर) श्री. धनंजय बागायतदार 25290946,9773284716 ---
सहाय्यक पोलीस आयुक्त (चेंबूर विभाग) --- 25225668 ,9421840118 ---
सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ट्रॉम्बे) --- 25564600, 23512109 ---
वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक (ट्रॉम्बे) --- वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक (ट्रॉम्बे) ---
वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक (आर.सी. एफ) --- 25541991 ---
5 सहाय्यक पोलीस आयुक्त (देवनार विभाग) श्री. ताजणे --- ---
6 वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक (देवनार) श्री. कानसकर 25567406 ---
7 वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक (शिवाजीनगर) श्री. आगरवाल 9821265192,25518961 ---
8 वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक (टिळकनगर) श्री. आर. एम. जावीत 25229345,9870113209

अप्पर आयुक्त परिमंडळ - 7

अ.क्र. पदनाम अधिका-याचे नांव दुरध्वनी क्रमांक फॅक्स नं
1 पोलीस उपायुक्त श्री.विनयकुमार राठोड 25645228/25928383/25650752/25680505 Ext.401 2564275
2 सहाय्यक पोलीस आयुक्त (घाटकोपर विभाग) श्री. पाटील साहेब 25152146 ---
3 वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक (घाटकोपर विभाग) श्री. पाटील साहेब 9821600285,25153543 ---
4 वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक (पंतनगर) श्री.एस.एस.नलावडे 21028914 ----
5 सहाय्यक पोलीस आयुक्त (विक्रोळी विभाग) श्री.एम.एम.मुलाने 25791700 , 9821934934 ----
6 वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक (विक्रोळी ) श्री.देसाई साहेब 25116687 ---
7 वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक (पार्कसाईट) श्री. संकपाळ साहेब/td> 25789368, 9892242072 ---
8 सहाय्यक पोलीस आयुक्त (भांडूप विभाग) श्री. शेजवळ साहेब 25963003/25960303 ---
9 वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक (भांडूप) श्री.चव्हाण साहेब 25954467,9870292603 ---
10 वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक (कांजूर मार्ग) श्री. आर. एस. वाकळे 25783993 ---
11 सहाय्यक पोलीस आयुक्त (मुलूंड विभाग) श्री. मारुती आव्हाड 25641008 ---
12 वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक (मुलूंड) श्री.राजाराम व्हणमाणे 25684535,25689844 ---
12 वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक (नवघर) श्री. रामदास काळ 25637314 ---

अप्पर आयुक्त परिमंडळ - 10

अ.क्र. पदनाम अधिका-याचे नांव दुरध्वनी क्रमांक फॅक्स नं
1 अप्पर आयुक्त पोलीस डॉ. विनायक देशमुख 28367767, 28361312 182259
2 अतिरीक्त पोलीस आयुक्त पश्चिम प्रादेशिक विभाग, बांद्रा श्री. डोरगे साहेब 2570699797 ---
3 सहाय्यक पोलीस आयुक्त (साकीनाका) प्रभारी श्री.सोनावणे साहेब ---- ----
4 वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक (साकीनाका) प्रभारी श्री. सोनावणे साहेब 28472334 ----
5 वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक (पवई) श्री. वाय.एल. जाधव 25700218 ----