बंद

आमदार स्थानिक विकास कार्याक्रमा अंतर्गत आलेल्या मालमत्ता/वस्तूंची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी नोंदणीकृत सामाजिक संस्थानकडे सोपवणे

आमदार स्थानिक विकास कार्याक्रमा अंतर्गत आलेल्या मालमत्ता/वस्तूंची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी नोंदणीकृत सामाजिक संस्थानकडे सोपवणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आमदार स्थानिक विकास कार्याक्रमा अंतर्गत आलेल्या मालमत्ता/वस्तूंची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी नोंदणीकृत सामाजिक संस्थानकडे सोपवणे

इंफट जिजेस स्कूल जवळ, अहिंसा रोड, मालाड (पश्चिम) येथील व्यायामशाळा

18/12/2019 08/01/2020 पहा (449 KB)