बंद

निवासी उपजिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर

जिल्हाधिकारी कार्यालय ,मुंबई उपनगर जिल्हा,10 वा मजला, प्रशासकीय इमारत,चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत,वांद्रे (पूर्व), मुंबई - 400 051

ईमेल : collectormsd[at]gmail[dot]com
पदनाम : निवासी उपजिल्हाधिकारी
दूरध्वनी : 022-26556806
फॅक्स क्रमांक : 022-26556805