बंद

आपत्ती व्यवस्थापन

आपत्ती व्यवस्थापन राष्ट्रीय / राज्य / जिल्हा नियंत्रण कक्ष क्रमांक
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारत सरकार 011-26701700, हेल्प लाईन क्रमांक : 011-1078
महाराष्ट्र नियंत्रण कक्ष 022-22027990,फॅक्स : 022-22026712
बृहन्मुंबई महानगरपालिका आपत्कालीन ऑपरेशन केंद्र (आपत्ती व्यवस्थापन युनिट) 1916, 022-22694725, 022-22694727, 022-22704403, फॅक्स : 022-22694719

फायर स्टेशनचे पत्ते आणि टेलिफोन क्रमांक

अ.क्र. फायर स्टेशन फायर स्टेशन पत्ता दूरध्वनी
1 मुंबई -अग्निशमन आपत्कालीन टेलिफोन नंबर

101 व 022-23076111 / 022-23086181 / 022-23074923 / 022-23076112 / 13,

Fax: 022-23086183

2 ठाणे अग्निशमन आपत्कालीन टेलिफोन नंबर 101 व 022-25391600
3 वाशी अग्निशमन आपत्कालीन टेलिफोन नंबर 101 व 022-27660101
4 केंद्रीय नियंत्रण महापालिका मुख्यालय, मुख्य इमारत, पहिला मजला, महापालिका मार्ग, मुंबई 400 001 022-22620312,022-22621436
5 आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष कंट्रोल रूम: महापालिका मुख्यालय, अनेक्स इमारत, तळघर, महापालिका मार्ग, मुंबई 400 001 022-22694719 / 25 / 27
6 नागरी सुरक्षा जुने सचिवालय, जोड इमारत, एम. जी. रोड, फोर्ट, मुंबई 400 032. 022-22843667,022-22842423
7 कुलाबा शाहिद भगतसिंग मार्ग , नारायण आत्माराम सावंत मार्ग , कुलाबा मुंबई 400 005 022-22043603
8 फोर्ट रुस्तुम सिधवा रोड, फोर्ट मुंबई 400 001 022-22611942
9 मेमनवाडा सरदार वल्लभाई पटेल रोड, मेमनवाडा रोड जंक्शन, मुंबई -400003 022-23738818
10 गोवालिया टँक नाना चौक, ऑगस्ट क्रांती रोड, मुंबई 400 007 022-23806001
11 भायखळा बापूराव जगताप रोड, शेख हाफिजुद्दीन रोड जंक्शन , भायखळा, मुंबई 400 008. 022-23076111
12 वरळी डॉ.अनी बेझंट रोड, नरीमन रोड जंक्शन , वरळी, मुंबई 400 025 022-24300178
13 दादर बाबासाहेब आंबेडकर रोड, मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रह रोड जंक्शन , दादर, मुंबई 400 014. 022-24134200
14 शिवाजी पार्क प्रकाश कोतनीस मार्ग , माहिम, मुंबई 400 016. 022-24457203
15 इंदिरा डॉक पी.डी. मेलो मार्ग, कर्णक बंदर, मुंबई 400 005 022-22611589
16 मांडवी सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, वाडी बंदर, मुंबई 400 009 022-23716694
17 शिवडी बॅरिस्टर नाथ पै मार्ग, कॉटन ग्रीन रेल्वे स्टेशन जवळ, मुंबई 400 033 022-23775756
18 अंधेरी स्वामी विवेकानंद रोड, इर्ला ब्रिज, टाटा कंपनी, अंधेरी (पश्चिम) मुंबई 400 058 022-26205301
19 विक्रोळी विक्रोळी पार्क साइट, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम) , मुंबई 400 07 9. 022-25170730
20 चेंबुर विठ्ठल नारायण पूर्व रोड, चेंबुर नाका, विजय थिएटरजवळ, चेंबुर, मुंबई 400071 022-25224824
21 धारावी 12 / एफ, राजर्षी शाहू नगर, धारावी, मुंबई 400 017 022-24077868
22 देवनार 5/4 सेक्टर नविन म्युनिसिपल कॉलनी, गोवंडी, देवनार, मुंबई 400 043. 022-25563391
23 मुलुंड लाल बहादूर शास्त्री रोड, जेएन देवी दयाल रोड, मुलुंड, मुंबई 400080 022-25687637
24 रावली कॅम्प बिल्डिंग क्र .3, सेक्टर ‘सी’, सरदार नगर क्रमांक 4, डॉ. मुकुंदराव अंबेडकर मार्ग, मुंबई 400 037. 022-24077841
25 कांदिवली स्वामी विवेकानंद रोड, जं. कमला नेहरू रोड, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई 400 067. 022-28050101
26 मारोळ मथुरदास वसनजी रोड, अनिशमन दल रोड जंक्शन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 069. 022-29200940/1
27 मालाड चुन्निलल गिरधालाल रोड, मालवणी गेट नं. 1 समोर, मालाड (पश्चिम), मुंबई 400 095. 022-28071010
28 वांद्रे स्वामी विवेकानंद रोड, जं. किशनचंद रोड, वांद्रे रिक्लेमेशन, वांद्रे (पश्चिम), मुंबई 400 050 022-26435206
29 नरिमन पॉइंट जगन्नाथराव भोसले मार्ग, सारंग बिल्डिंग जवळ, नरिमन पॉईंट, मुंबई 400 038 022-22882787
30 वडाळा एन्टॉप हिल फायर स्टेशन, सेक्टर नं .7, सी.जी.एस. च्या जवळ कॉलनी, मुंबई 400 037 022-27572111
31 बेलापूर बेलापूर  
32 कळंबोली कळंबोली 022-27420138
33 नविन पनवेल नविन पनवेल 022-27452337
34 वाशी वाशी 022-27660101