बंद

ग्राम

तालुका : अंधेरी
अ.क्र. ग्राम
1 आंबिवली
2 अंधेरी
3 बांदिवली
4 वांद्रे
5 बापनाळे
6 ब्राम्हणवाडा
7 चकाला
8 दांडा
9 गुंदवली
10 इस्मालिया
11 जुहु
12 कोलेकल्याण
13 कोंदिविटा
14 मढ
15 माजास
16 मरोळ
17 मोगरा
18 मुळगांव
19 ओशिवरा
20 परिघखार
21 परजापुर
22 सहार
23 वर्सोवा
24 विलेपार्ले
25 व्यारवली
तालुका : बोरीवली
अ.क्र ग्राम
1 आरे
2 आक्से
3 आकुर्ली
4 बोरीवली
5 चारकोप
6 चांदिवली
7 दहिसर
8 दारवली
9 दिंडोशी
10 एकसर
11 एकसर पहाडी
12 एरंगळ
13 गोराई
14 गोरेगांव
15 गुंडगांव
16 क्लेराबाद
17 कांदिवली
18 कन्हेरी
19 कुरार
20 मागाठाणे
21 मालाड
22 मालवणी
23 मंडपेश्वर
24 मनोरी
25 मरोशी
26 मार्वे
27 पहाडी गोरेगांव
28 पोईसर
29 साई
30 शिंपवली
31 तुळशी
32 वाढवण
33 वळनई
तालुका : कुर्ला
अ.क्र. ग्राम
1 आणिक
2 असल्फे
3 भांडुप
4 बोर्ला
5 चांदिवली
6 चेंबुर
7 देवनार
8 घाटकोपर
9 हरियाली
10 कांजुर
11 किरोळ
12 कोपरी
13 कुर्ला
14 माहुल
15 मानबुद्रुक
16 मंडाळे
17 मानखुर्द
18 मारवली
19 मोहिली
20 मुलुंड
21 नाहुर
22 पास्पोली
23 पवई
24 साकी
25 तिरंदाज
26 तुंगवा
27 तुर्भे
28 वाढवली
29 विक्रोळी