बंद

जिल्हा नियोजन

जिल्हा नियोजन समितीचे कर्तव्य :

  • जिल्हा वार्षिक योजना (सामान्य बिगर आदिवासी योजना) अंतर्गत योजनांसाठी एजन्सींकडून प्राप्त प्रशासकीय मंजुरीचा प्रस्ताव आणि वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार छाननी प्रस्ताव आणि प्रशासकीय मंजुरीचा निर्णय घेतला जातो.
  • प्रस्ताव प्राप्त झाल्याच्या तारखेनुसार प्रशासकीय मान्यता आणि छाननीसाठी आमदारांनी प्रस्तावित स्थानिक विकास कार्यक्रम सादर करणे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला जातो. आमदारांच्या सूचनांनुसार काम केले जाते.
  • प्रस्तावित स्थानिक विकास कार्यक्रमाला संसद सदस्याने प्रशासकीय मंजुरी आणि प्रस्तावांच्या छाननीसाठी सादर करणे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला जातो. कामाच्या प्राधान्य क्रमाने खासदारांच्या सूचनेनुसार केले जाते.
  • शासनाने वाटप केलेल्या इतर योजना जसे अल्पसंख्यांक शाळांना मूलभूत सुविधा देणे आणि डॉ झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करणे आणि अनुदानासाठी शाळांची निवड यादी तयार करणे आणि प्राप्त झालेल्या अनुदानाची शिफारस आणि वितरण सह सादर करणे. प्रशासनाकडून शाळांपर्यंत.

शासन निर्णय GNS – 2000/ प्रकरण क्रमांक 60/ Ka -1444 नुसार जिल्हा नियोजन समितीची रचना 

नोंदणीकृत सामाजिक / विश्वासार्ह संस्थांद्वारे स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत बांधलेल्या मालमत्ता / संरचनांची देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी शिष्टमंडळ.

तपशील
चेंबूर क्रिडा प्रभोधिनी, चेंबूर गांवठाण येथील व्यायामशाळा.
विक्रोळी पूर्व, कन्नमवार नगर – २, शिवाजी चौक, इमारत क्र १८९-ब जवळील सभा मंडप
राजेंद्र नगर, बोरिवली (पूर्व) येथील समाज कल्याण केंद्र
बिल्डिंग क्र. जवळ बालवाडी बांधली. 64 आणि 65, पंत नगर, घाटकोपर पूर्व. (स्थलांतरित जागा)
बिल्डिंग क्र. जवळ समाज कल्याण केंद्र आणि जिमखाना बांधले. 15, प्लॉटवर, कुर्ला पूर्व.
कांदिवली पश्चिमेकडील प्लॉट म्हाडा ओएस -3 वर चारकोप सेक्टर – 4 येथे सांस्कृतिक केंद्राची निर्मिती.
म्हाडा मैदान क्रमांक 1 जवळील रेक्लेमेशन ग्राउंड केसी रोड, वांद्रे (प.) येथे समाजकल्याण केंद्राचे बांधकाम
बोरिवली (पूर्व) येथील म्हाडा भूखंडावर बांधलेल्या देवीपाडा येथे समाजकल्याण केंद्राचे बांधकाम.
वास्तू हस्तांतरण अर्ज सादर करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे.(PDF,424 KB)
वैभव नगर, चेंबूर, मुंबई जवळ सामाजिक कल्याण केंद्राचे बांधकाम(PDF,351 KB)
समाज कल्याण केंद्र 30 फूट रोड, मंडला मानखुर्द येथे(PDF,396 KB)
अंबिका सोसायटी, रावळपाडा, एसएन दुबे रोड, दहिसर पूर्व येथील हॉल(PDF,396 KB)
समाजमंदिर जगदंबा निवास चाळ, जोशी निवास, देवीपाडा, बोरिवली पूर्व येथे(PDF,425 KB)
मौजे किरोळ, ता. कुर्ल्याजवळील शासकीय जमिनीवर मासे बाजाराच्या मागील बाजूस समाज कल्याण केंद्र, NB-459-E(PDF,385 KB)
राजीव गांधी वैद्यकीय केंद्राच्या मागील बाजूस बांधलेले समाजकल्याण केंद्र(PDF,343 KB)
राजीव गांधी वैद्यकीय केंद्रासमोर बांधलेले समाजमंदिर(PDF,330 KB)
वेर्ले ग्रामस्थ मंडळ, कोकणी पाडा, शनि मंदिराच्या मागे, दहिसर पूर्व येथील समाज मंदिर(PDF,352 KB)
शिवशक्ती चाळ, देवीपाडा, बोरिवली पूर्व येथे समाजमंदिर(PDF,400 KB)
समर्थ कृपा रहिवासी संघटना, पांडे कंपाऊंड जवळ, जनुपदा, कांदिवली पूर्व येथील समाज कल्याण केंद्र(PDF,452 KB)
स्वामी विवेकानंद सेवा मंच, अप्पर गोविंद नगर, मालाड पूर्व येथील समाजकल्याण केंद्र(PDF,376 KB)
सर्वे नंबर 441-ए राठोडी गाव, मार्वे रोड, मालाड पश्चिम येथे व्यायामशाळेचे बांधकाम(PDF,426 KB)
समाजकल्याण केंद्राची निर्मिती. नगरपालिका चौकी, आकुर्ली रोड, लोखंडवाला, कांदिवली पूर्व. मुंबई(PDF,449 KB)
महाराष्ट्र ललित ॲकेडमी, कन्नमवार नगर नं.2, विक्रोळी पूर्व येथील बालवाडी(PDF,392 KB)
आकुर्ली रोड, कांदिवली महापालिका शौचालयाच्या मोकळया जागेमधील समाजकल्याण केंद्र(PDF,346 KB)
मौजे मुलूंड (प), न.भू.क्र. १३२२ मधील वाचनालय. (PDF,412 KB)
बसंत नगर, ठक्कर बाप्पा कॉलनी, चेंबूर, मुंबई -71 येथील समाजकल्याण केंद्र (PDF,390 KB)
क्रांती ज्योती सावित्रीबाई उद्यान, महावीर नगर, लिंक रोड, कांदिवली पश्चिम, मुंबई येथील व्यायामशाळा(PDF,371 KB)
खेरनगर इमारत क्र.10 व 11 च्या जवळ, श्री. गणेश मंदिराच्या बाजूला, वांद्रे पूर्व येथील बालवाडी(PDF,323 KB)
न.भू.क्र.202 क/4,गव्हाणपाडा,महाकाली नगर, मुलूंड पूर्व मधील जमीनीवरील वाचनालय(PDF,253 KB)
शास्त्री नगर वसाहत सांताक्रुझ पश्चिम येथील समाजकल्याण केंद्र(PDF,246 KB)
जुहू येथील हॉटेल जुहू सेंटॉर समोरील कल्याण केंद्र.
हनुमान नगर, कुर्ला (पुर्व) येथील बालवाडी.
चेंबूर कॅम्प इनलॅक्स हॉस्पिटल जवळील मौजे वाडवली ता. कुर्ला येथील न.भू.क्र. २६-अ येथील समाजकल्याण केंद्र व बालवाडी
चेंबूर कॅम्प ओल्ड बॅरेक टि- ३६, ३७ व ४२, सी.टी.एस. क्र.१७२९ येथील समाजकल्याण केंद्र व बालवाडी
टिळक नगर इमारत क्र.११८ व ११९ समोरील, चेंबूर येथील व्यायामशाळा
टिळक नगर इमारत क्र.११८ व ११९ समोरील, चेंबूर येथील सांस्कृतिक केंद्र
बिल्डींग नं. ८७ व ८६, टिळक नगर, चेंबूर येथील व्यायामशाळा
टिळक नगर, इमारत क्र. १३ शेजारील चेंबूर येथील समाजकल्याण केंद्र
यशोदिप फाउंडेशन, कन्नमवार नगर, विक्रोळी (पूर्व) येथील, बालवाडी
९० फुट रोड, मनपा शाळा क्र.१ समोरील समाजकल्याण केंद्र
रफीक नगर, गोवंडी येथील बालवाडी
नियाज अहमद मायनॉरीटी हेल्थ सेंटर समोरील बालवाडी
टाटा नगर, पाच नळ, गोवंडी येथील खुले सभागृह
प्लॉट नं.३०, रोड नं.१२ येथील समाजकल्याण केंद्र
हाजी नियाज अहमद मायनॉरीटी हेल्थ सेंटरच्या बाजूला समाजकल्याण केंद्र
आंब्रे गार्डनजवळ, नवरंग सिनेमा जवळ, अंधेरी (प) येथील पंपहाऊस/ पाण्याची टाकी

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)

Sr. No Details 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
1 योजनानिहाय           Click Click Click  Click Click Click Click
2 कामनिहाय

 

 

 

 

 

Click

Click

Click

Click

Click    
 3 सुशोभीकरण

Click

Click

Part 1

Part 2

 

Click

Part 1

Part 2

Part 3

Part 1

Part 2

Part 3

Part 1

Part 2

Click

Click Click

Part 1

Part 2

 4 संरक्षण भिंत

Click

Click

Click

 

Click

Click

Click

Click

Click

Click Click Click
 5 पर्यटन

Click

Click

Click

Click

Click

Click

Click

Click

Click

Click Click Click
6 नाविन्यपूर्ण

Click

Click

Click

Click

 

Click

Click

Click

Click

Click Click Click
7

कार्यालय इमारत

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Click Click

आमदार / एम एल सी ची प्रशासकीय मान्यता

Sr. No मतदारसंघ 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022  2022-2023 2023-2024
1 152 – बोरिवली

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

2 153 – दहिसर

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

3 154 – मागाठाणे

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

4 155 – मुलुंड

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

5 156 – विक्रोळी

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

6 157 – भांडुप पश्चिम

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

7 158 – जोगेश्वरी पूर्व

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

8 159 – दिंडोशी

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

9 160 – कांदिवली

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

10 161 – चारकोप

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

11 162 – मालाड पूर्व

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

12 163 – गोरेगाव

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

13 164 – वर्सोवा

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

14 165 – अंधेरी पश्चिम

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

15 166 – अंधेरी पूर्व

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

16 167 – विलेपार्ले

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

17 168 – चांदिवली

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

18 169 – घाटकोपर पश्चिम

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

19 170 – घाटकोपर पूर्व

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

20 171 – मानखुर्द शिवाजीनगर

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

21 172 – अणुशक्ती नगर

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

22 173 – चेंबूर

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

23 174 – कुर्ला

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

24 175 – कलिना

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

25 176 – वांद्रे पूर्व

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

26 177 – वांद्रे पश्चिम

जुने

नवीन

क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नवीन

क्लिक

क्लिक

क्लिक

क्लिक

Sr. No MLC Name 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
1 अनिल परब     क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
2 भाई जगताप क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक          
3 दीपक सावंत     क्लिक क्लिक क्लिक          
4 कपिल पाटील     क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
5 प्रवीण दरेकर     क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
6 आर. एन. सिंग     क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक    
7 रामदास कदम क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक    
8 सुभाष देसाई   क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक  
9 विजय भाई गिरकर     क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
10 जनार्धन चांदुरकर   क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक      
11 विद्या चव्हाण   क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक      
12 विलास पोतनीस         क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
13 आनंद ठाकूर         क्लिक          
14 किरण पावसकर क्लिक   क्लिक              
15 प्रकाश बिनसले     क्लिक              
16 आशिष शेलार क्लिक                  
17 विनोद तावडे क्लिक                  
18 राजहंस सिंग               क्लिक क्लिक क्लिक
19 उद्धव ठाकरे                 क्लिक क्लिक