बंद

जिल्हा नियोजन

जिल्हा नियोजन समितीची कामे :

  • जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण बिगर आदिवासी योजना ) अंतर्गत योजनांसाठीचे यंत्रणांकडील प्राप्त प्रस्ताव प्रशासकीय मंजूरीसाठी सादर करणे व प्राप्त प्रस्तावांची मार्गदर्शक तत्त्वांनूसार छाननी करून त्या वर्षीच्या मंजूर तरतुदीच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पिय तरतुदींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरीसाठीच्या प्रस्तावाबाबत निर्णय घेण्यात येतो.
  • आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम प्रस्तावित कामांना प्रशासकीय मंजूरीसाठी सादर करणे व प्राप्त प्रस्तावांची दिनांकानूसार छाननी करणे , उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत मार्गदर्शक तत्त्वांनूसार मंजूरी देणेबाबत निर्णय घेण्यात येतो . तसेच प्राधान्य क्रमाबाबत आमदार यांच्या सुचनेप्रमाणे कामकाज करण्यात येते.
  • खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम प्रस्तावित कामांना प्रशासकीय मंजूरीसाठी सादर करणे व प्राप्त प्रस्तावांची दिनांकानूसार छाननी करणे , उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत मार्गदर्शक तत्त्वांनूसार मंजूरी देणेबाबत निर्णय घेण्यात येतो . तसेच प्राधान्य क्रमाबाबत खासदार यांच्या सुचनेप्रमाणे कामकाज करण्यात येते.
  • शासनाने सोपविलेल्या इतर योजना जसे अल्पसंख्याक शाळांना मूलभूत सोयींसाठी अनुदान व डॉ झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकरण योजना व प्राप्त प्रस्तावांची मार्गदर्शक तत्त्वांनूसार छाननी करणे व अनुदान मिळण्यास प्राप्त असलेल्या शाळांची निवड सूची तयार करून शिफारसीसह सादर करणे , प्रशासनाकडून प्राप्त अनुदान शाळांना वितरित करणे.

नियोजन समितीची रचना  शासन निर्णय क्रमांक जिनिस – 2000/ प .क्र.60/ का -1444 अनुसार

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत बांधण्यात आलेल्या मालमत्ता/ वास्तुंची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी नोंदणीकृत सामाजिक/ विश्वस्त संस्था यांच्याकडे सोपविणेबाबत.

विवरण
राजेंद्र नगर, बोरीवली (पूर्व), समाज कल्याण केंद्र
पंतनगर घाटकोपर पूर्व या वसाहतीतील इमारत क्र. ६४ व ६५ च्या शेजारी असलेली बालवाडी (स्थलांतरीत झालेली जागा)
ईमारत क्र.१५ च्या शेजारी भूखंडावर, कुर्ला पूर्व येथील समाज कल्याणकेंद्र व व्यायामशाळा
चारकोप सेक्टर-४, म्हाडा ओएस-3 च्या भुखंडावर, कांदिवली पश्चिम येथील सांस्कृतीक केंद्र
म्हाडा मैदान नं.1 जवळ, रिक्लेमेशन ग्राऊंड के.सी.रोड, वांद्रे (प) येथे समाजमंदिर बांधणे
देवीपाडा, बोरीवली (पूर्व) येथील म्हाडाच्या भुखंडावरील बांधलेले समाजकल्याण केंद्र.
वास्तु हस्तांतरण अर्ज सादर करणेसाठी करावयाच्या मार्गदर्शक सुचना. (पिडीएफ, 424 KB)
वैभव नगर, चेंबूर येथील बांधलेले समाजकल्याण केंद्र (पिडीएफ,351 KB)

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रशासकीय मंजूरी आदेशाचे जोडपत्र

अ. नं मतदारसंघ 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
1 152 – बोरीवली क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने

नविन

2 153 – दहिसर क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने

नविन

3 154 – मागाठणे क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नविन

4 155 – मुलूंड क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने

नविन

5 156 – विक्रोळी क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने

नविन

6 157 – भांडूप पश्चिम क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने

नविन

7 158 – जोगेश्वरी क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नविन

8 159 – दिंडोशी क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने

नविन

9 160 – कांदिवली पूर्व क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने 

नविन

10 161 – चारकोप क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने 

नविन

11 162 – मालाड क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने

नविन

12 163 – गोरेगांव क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नविन

13 164 – वर्सोवा क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने

नविन

14 165 – अंधेरी पश्चिम क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नविन

15 166 – अंधेरी पूर्व क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने 

नविन

16 167 – विलेपार्ले क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नविन

17 168 – चांदिवली क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नविन

18 169 – घाटकोपर पश्चिम क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने

नविन

19 170 – घाटकोपर पूर्व क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने

नविन

20 171 – मानखुर्दे शिवाजीनगर क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नविन

21 172 – अणुशक्ती नगर क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नविन

22 173 – चेंबूर क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नविन

23 174 – कूर्ला क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नविन

24 175 – कलीना क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने  

नविन

25 176 – वांद्रे पूर्व क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने

नविन

26 177 – वांद्रे पश्चिम क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

जुने

नविन

अ. नं म.ल.सी. चे नाव 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
1 अनिल परब     क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
2 भाई जगताप क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक  
3 दीपक सावंत     क्लिक क्लिक क्लिक  
4 कपिल पाटील     क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
5 प्रवीण दरेकर     क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
6 आर. न. सिंग     क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
7 रामदास कदम क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
8 सुभाष देसाई   क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
9 विजय भाई गिरकर     क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
10 जनार्धन चांदुरकर   क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
11 विद्या चव्हाण   क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
12 विलास पोतनीस         क्लिक क्लिक
13 आनंद ठाकूर         क्लिक  
14 किरण पावसकर क्लिक   क्लिक      
15 प्रकाश बिनसले     क्लिक      
16 प्रवीण दरेकर     क्लिक      
17 आशिष शेलार क्लिक          
18 विनोद तावडे क्लिक