बंद

जिल्हा नियोजन

जिल्हा नियोजन समितीची कामे :

  • जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण बिगर आदिवासी योजना ) अंतर्गत योजनांसाठीचे यंत्रणांकडील प्राप्त प्रस्ताव प्रशासकीय मंजूरीसाठी सादर करणे व प्राप्त प्रस्तावांची मार्गदर्शक तत्त्वांनूसार छाननी करून त्या वर्षीच्या मंजूर तरतुदीच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पिय तरतुदींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरीसाठीच्या प्रस्तावाबाबत निर्णय घेण्यात येतो.
  • आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम प्रस्तावित कामांना प्रशासकीय मंजूरीसाठी सादर करणे व प्राप्त प्रस्तावांची दिनांकानूसार छाननी करणे , उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत मार्गदर्शक तत्त्वांनूसार मंजूरी देणेबाबत निर्णय घेण्यात येतो . तसेच प्राधान्य क्रमाबाबत आमदार यांच्या सुचनेप्रमाणे कामकाज करण्यात येते.
  • खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम प्रस्तावित कामांना प्रशासकीय मंजूरीसाठी सादर करणे व प्राप्त प्रस्तावांची दिनांकानूसार छाननी करणे , उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत मार्गदर्शक तत्त्वांनूसार मंजूरी देणेबाबत निर्णय घेण्यात येतो . तसेच प्राधान्य क्रमाबाबत खासदार यांच्या सुचनेप्रमाणे कामकाज करण्यात येते.
  • शासनाने सोपविलेल्या इतर योजना जसे अल्पसंख्याक शाळांना मूलभूत सोयींसाठी अनुदान व डॉ झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकरण योजना व प्राप्त प्रस्तावांची मार्गदर्शक तत्त्वांनूसार छाननी करणे व अनुदान मिळण्यास प्राप्त असलेल्या शाळांची निवड सूची तयार करून शिफारसीसह सादर करणे , प्रशासनाकडून प्राप्त अनुदान शाळांना वितरित करणे.

नियोजन समितीची रचना  शासन निर्णय क्रमांक जिनिस – 2000/ प .क्र.60/ का -1444 अनुसार

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत बांधण्यात आलेल्या मालमत्ता/ वास्तुंची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी नोंदणीकृत सामाजिक/ विश्वस्त संस्था यांच्याकडे सोपविणेबाबत.

विवरण
पंतनगर घाटकोपर पूर्व या वसाहतीतील इमारत क्र. ६४ व ६५ च्या शेजारी असलेली बालवाडी (स्थलांतरीत झालेली जागा)
ईमारत क्र.१५ च्या शेजारी भूखंडावर, कुर्ला पूर्व येथील समाज कल्याणकेंद्र व व्यायामशाळा
चारकोप सेक्टर-४, म्हाडा ओएस-3 च्या भुखंडावर, कांदिवली पश्चिम येथील सांस्कृतीक केंद्र
म्हाडा मैदान नं.1 जवळ, रिक्लेमेशन ग्राऊंड के.सी.रोड, वांद्रे (प) येथे समाजमंदिर बांधणे
देवीपाडा, बोरीवली (पूर्व) येथील म्हाडाच्या भुखंडावरील बांधलेले समाजकल्याण केंद्र.
वास्तु हस्तांतरण अर्ज सादर करणेसाठी करावयाच्या मार्गदर्शक सुचना. (पिडीएफ, 424 KB)

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन 2018 – 19 अंतर्गत प्रशासकीय मंजूरी आदेशाचे जोडपत्र

तपशील
152 – बोरीवली
153 – दहिसर
154 – मागाठणे
155 – मुलूंड
156 – विक्रोळी
157 – भांडूप पश्चिम
158 – जोगेश्वरी
159 – दिंडोशी
160 – कांदिवली पूर्व
161 – चारकोप
162 – मालाड
163 – गोरेगांव
164 – वर्सोवा
165 – अंधेरी पश्चिम
166 – अंधेरी पूर्व
167 – विलेपार्ले
168 – चांदिवली
169 – घाटकोपर पश्चिम
170 – घाटकोपर पूर्व
171 – मानखुर्दे
172 – अणुशक्ती नगर
173 – चेंबूर
174 – कूर्ला
175 – कलीना
176 – वांद्रे पूर्व
177 – वांद्रे पश्चिम