बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगरजिल्हाधिकारीcollector[dot]mumbaisuburb[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय,मुंबई उपनगर जिल्हा,10 वा मजला, प्रशासकीय इमारत,चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत,वांद्रे (पूर्व), मुंबई - 400 051022-69403333
अपर जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगरअपर जिल्हाधिकारीadlcolmsd[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय,मुंबई उपनगर जिल्हा,9 वा मजला, प्रशासकीय इमारत,चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत,वांद्रे (पूर्व), मुंबई - 400 051022-69403312
निवासी उपजिल्हाधिकारी मुंबई उपनगरनिवासी उपजिल्हाधिकारीcollectormsd[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय ,मुंबई उपनगर जिल्हा,10 वा मजला, प्रशासकीय इमारत,चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत,वांद्रे (पूर्व), मुंबई - 400 051022-26556806
उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन)उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन)dycollgadmsd[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय,मुंबई उपनगर जिल्हा,10 वा मजला, प्रशासकीय इमारत,चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत,वांद्रे (पूर्व), मुंबई - 400 051022-26510980
उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मुंबई उपनगरउपजिल्हा निवडणूक अधिकारीdydeomsd[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय,मुंबई उपनगर जिल्हा,10 वा मजला, प्रशासकीय इमारत,चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत,वांद्रे (पूर्व), मुंबई - 400 051022-69403331
उप जिल्हाधिकारी (संगायो)उप जिल्हाधिकारी (संगायो)dycollsgymsd[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय,मुंबई उपनगर जिल्हा,9 वा मजला, प्रशासकीय इमारत,चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत,वांद्रे (पूर्व), मुंबई - 400 051022-26556799
उप जिल्हाधिकारी (अपील)उप जिल्हाधिकारी (अपील)dycollectorapeal[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय,मुंबई उपनगर जिल्हा,10 वा मजला, प्रशासकीय इमारत,चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत,वांद्रे (पूर्व), मुंबई - 400 051022-26556799
अपर जिल्हा उप जिल्हाधिकारीअपर जिल्हा उप जिल्हाधिकारीaddcmsd123[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय,मुंबई उपनगर जिल्हा,9 वा मजला, प्रशासकीय इमारत,चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत,वांद्रे (पूर्व), मुंबई - 400 051022-26513744
करमणूक कर अधिकारीकरमणूक कर अधिकारीcollectormsd[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय,मुंबई उपनगर जिल्हा,9 वा मजला, प्रशासकीय इमारत,चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत,वांद्रे (पूर्व), मुंबई - 400 051022-26556799
भू-संपादन अधिकारी-4भू-संपादन अधिकारी-4plaosuburban[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय,मुंबई उपनगर जिल्हा,10 वा मजला, प्रशासकीय इमारत,चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत,वांद्रे (पूर्व), मुंबई - 400 051022-26513133

उपविभागीय अधिकारी

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
उप विभागीय अधिकारी,पश्चिम उपनगरेउप विभागीय अधिकारीsdomsdest[at]gmail[dot]comउपविभागीय अधिकारी कार्यालय मुंबई पश्चिम,9 वा मजला, प्रशासकीय इमारत, सरकारी वसाहत, वांद्रे (पूर्व़) मुंबई –400051022-69403326
उप विभागीय अधिकारी,पूर्व उपनगरेउप विभागीय अधिकारीsdoeastrmsuburban[at]gmail[dot]comउपविभागीय अधिकारी कार्यालय, पूर्व उपनगर,निळकंठ कॉम्प्लेक्स, बस डेपो मागे, विद्याविहार (प.), मुंबई022-25111126

तहसीलदार

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
तहसीलदार अंधेरीतहसीलदारtahsildarandheri[at]gmail[dot]comतहसिलदार कार्यालय अंधेरी,दादाभाई नौरोजी नगर अंधेरी (प.)022-26231368
तहसीलदार बोरीवलीतहसीलदारtahsildarborivli11[at]gmail[dot]comतहसिलदार कार्यालय बोरीवली,नाटकवाला लेन, डॉ. न. रा. करोड मार्ग़ ,एस.व्हि.रोड, बोरीवली (प.) मुंबई – 400093022-28075034
तहसीलदार कुर्लातहसीलदारtahsildarkurlaest[at]gmail[dot]comतहसिलदार कार्यालय कुर्ला (मुलुंड),टोपिवाला कॉलेज बिल्डींग, पहिला मजला,एस.एन. रोड, मुलुंड (प.), मुंबई-80022-25602386

इतर महत्वाचे अधिकारी

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
नैसर्गिक आपत्ती कक्षनैसर्गिक आपत्ती कक्षcollectormsd[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय ,मुंबई उपनगर जिल्हा,10 वा मजला, प्रशासकीय इमारत,चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत,वांद्रे (पूर्व), मुंबई - 400 051022-69403344
जिल्हा नियोजन अधिकारीजिल्हा नियोजन अधिकारीdpomsd[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, 9 वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, सरकारी वसाहत, वांद्रे (पूर्व़) मुंबई – 400051.022-69403309
जिल्हा खनिकर्म अधिकारीजिल्हा खनिकर्म अधिकारीcollectormngmsd[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय,9 वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, सरकारी वसाहत, वांद्रे (पूर्व़) मुंबई – 400051022-26556799

भूमि अभिलेख विभाग

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
अधिक्षक भूमी अभिलेख, मुंबई उपनगर जिल्हाअधिक्षक भूमी अभिलेखdslrmsd[at]yahoo[dot]comप्रशासकीय इमारत, 10 वा मजला, चेतना कॉलेज जवळ, वांद्रे (पूर्व), मुंबई022-69403310
उपअधिक्षक भूमी अभिलेख,मुंबई उपनगर जिल्हाउपअधिक्षक भूमी अभिलेखdyslrmsd[at]gmail[dot]comप्रशासकीय इमारत,5 वा मजला, चेतना कॉलेज जवळ, वांद्रे (पूर्व), मुंबई022-26511957
नगर भूमापन अधिकारी,गोरेगांवनगर भूमापन अधिकारीctsogoregaon[at]gmail[dot]comबीईएसटी अधिकारी वसाहत, दादासाहेब रुपावत मार्ग, गोरेगांव (पश्चिम) मुंबई -104022-26773435
नगर भूमापन अधिकारी,विलेपार्लेनगर भूमापन अधिकारीctsovileparla[at]gmail[dot]comमहापालिका मोटर गॅरेज कंपाउंड, मिलन सबवे, एस व्ही रोड, सांताक्रुझ (पश्चिम) मुंबई -54022-26183202
नगर भूमापन अधिकारी,चेंबुरनगर भूमापन अधिकारीctsochembur8[at]yahoo[dot]comटोपीवाला कॉलेज इमारत, सरोजिनी नायडू मार्ग, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई022-25619876
नगर भूमापन अधिकारी,घाटकोपरनगर भूमापन अधिकारीctsoghatkopar[at]gmail[dot]comटोपीवाला कॉलेज इमारत, सरोजिनी नायडू मार्ग, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई022-25642228
नगर भूमापन अधिकारी,बोरीवलीनगर भूमापन अधिकारीctsoborivali[at]gmail[dot]comनगर भूमापन अधिकारी, बोरिवली कार्यालय, डी.एन.आर. करोडे मार्ग, नाटकवाला लेन, एस. व्ही. रोड, बोरीवली (पश्चिम) मुंबई -93022-28075045
नगर भूमापन अधिकारी ,मालाडनगर भूमापन अधिकारीmaladctso[at]gmail[dot]comनगर भूमापन अधिकारी, बोरिवली कार्यालय, डी.एन.आर. करोडे मार्ग, नाटकवाला लेन, एस. व्ही. रोड, बोरिवली (पश्चिम) मुंबई 9 3022-28636397
नगर भूमापन अधिकारी ,अंधेरीनगर भूमापन अधिकारीctsoandheri[at]gmail[dot]comसरदार वल्लभभाई पटेल नगर, श्री स्वामी समर्थ मार्ग,वेशावे टेलिफोन एक्सचेंज समोर, अंधेरी, मुंबई022-26362674
नगर भूमापन अधिकारी ,वांद्रेनगर भूमापन अधिकारीbandractso[at]gmail[dot]comमहापालिका मोटर गॅरेज कंपाउंड, मिलन सबवे, एस व्ही मार्ग , सांताक्रुझ (पश्चिम) मुंबई-54022-26128110