बंद

अनअधिकृत मंडपाबाबत तक्रार पथक

प्रारंभ : 06/09/2018 शेवट : 25/09/2018

उत्सवाच्या कालावधीत रस्त्यावर अनअधिकृतपणे उभारण्यात येणाऱ्या मंडपांबाबत तक्रार करणे करिता घटीत करण्यात आलेल्या पथकाचा तपशिल

पहा (164 KB)