बंद

आदिवासी जमीन विक्री परवानगी बाबत

आदिवासी जमीन विक्री परवानगी बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आदिवासी जमीन विक्री परवानगी बाबत

नोटीस – मौजे कुरार ता. बोरीवली जि. मुंबई उपनगर येथील स.क्र. २१ या मिळकती मधील २३३६.१३ चौ.मी. (२७९४ चौ.यार्ड) ही आदिवासी मिळकत बिगर आदिवासी व्यक्तीकडे विक्री परवानगीने हस्तांतरीत करणे बाबत

20/07/2019 19/08/2019 पहा (413 KB)