बंद

भूसंपादन अधिनियम 1894 अंतर्गत कलम 18 खालील मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाढीव मोबदल्याच्या प्रकरणांची यादी.

भूसंपादन अधिनियम 1894 अंतर्गत कलम 18 खालील मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाढीव मोबदल्याच्या प्रकरणांची यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन अधिनियम 1894 अंतर्गत कलम 18 खालील मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाढीव मोबदल्याच्या प्रकरणांची यादी.

भूसंपादन अधिनियम 1894 अंतर्गत कलम 18 खालील मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाढीव मोबदल्याच्या प्रकरणांची यादी.

19/10/2018 31/12/2018 पहा (286 KB)