बंद

महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र. मातंस-1716/प्र.क्र.517/39,दिनांक 19/01/2018 अन्वये मुंबई उपनगर जिल्ह्यात आपले सरकार सेवा केंद्र नियुक्त करणेबाबत जाहिरात.

महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र. मातंस-1716/प्र.क्र.517/39,दिनांक 19/01/2018 अन्वये मुंबई उपनगर जिल्ह्यात आपले सरकार सेवा केंद्र नियुक्त करणेबाबत जाहिरात.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र. मातंस-1716/प्र.क्र.517/39,दिनांक 19/01/2018 अन्वये मुंबई उपनगर जिल्ह्यात आपले सरकार सेवा केंद्र नियुक्त करणेबाबत जाहिरात.

महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र. मातंस-1716/प्र.क्र.517/39,दिनांक 19/01/2018 अन्वये मुंबई उपनगर जिल्ह्यात आपले सरकार सेवा केंद्र नियुक्त करणेबाबत जाहिरात.

फॉर्म उघडण्यासाठी येथे क्लिक करा

20/11/2020 05/12/2020 पहा (261 KB)