बंद

मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावर (CZMPS) सुचना व हरकती मागविणे व जनसुनावणी घिणेबाबत

मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावर (CZMPS) सुचना व हरकती मागविणे व जनसुनावणी घिणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावर (CZMPS) सुचना व हरकती मागविणे व जनसुनावणी घिणेबाबत

सीआरझेड अधिसूचना, २०१९ मधील परिशिष्ट IV, परिच्छेद ६ नुसार मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावर (CZMPS) सुचना व हरकती मागविणे व जनसुनावणी घेणेबाबत

मुंबई शहर व मुंबई उपनगरी, 2019 चा ड्राफ्ट सीझेडएमपी

16/01/2020 28/02/2020 पहा (253 KB)