बंद

राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई उपनगर, “जवान” पदासाठी (अनुसूचित जमातीसाठी राखीव) सरळसेवेची विशेष भरती प्रक्रिया

राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई उपनगर, “जवान” पदासाठी (अनुसूचित जमातीसाठी राखीव) सरळसेवेची विशेष भरती प्रक्रिया
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई उपनगर, “जवान” पदासाठी (अनुसूचित जमातीसाठी राखीव) सरळसेवेची विशेष भरती प्रक्रिया

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई उपनगर यांचे आस्थापनेवरील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली वर्ग ३ (गट-ड) विशेष भरती २०१९ अन्वये भरावयाच्या पदांची नावे, रिक्त पद संख्या सामाजिक व समांतर आरक्षणानुसार पदांचा एकत्रित तपशिल

28/02/2020 13/03/2020 पहा (2 MB) Application Form (67 KB)