बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १२६ च्य पोटकलम ( २ ) व ( ४ ) सह भूसंपादन पुनवर्सन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळवण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ च्या कलाम १९ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वेये अधिसूचना .

एल विभागातील मौजे मरोळ मधील न. भू. क्र. १६६९ ( भाग ) व मौजे मोहिली मधील न. भू. क्र. ७८२ अ ( भाग ) या भूखंडातील ” १८.३० मी. रुंद विकास नियोजन रस्त्यासाठी ” संपादन करण्याबाबत

17/11/2023 20/12/2023 पहा (710 KB)
भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळवण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ च्या कलाम २१ च्या पोटकलम ( १ ) व ( २ ) अन्वेये नोटीस

एल विभागातील मौजे मरोळ मधील न. भू. क्र. १६६९ ( भाग ) व मौजे मोहिली मधील न. भू. क्र. ७८२ अ ( भाग ) या भूखंडातील ” १८.३० मी. रुंद विकास नियोजन रस्त्यासाठी ” संपादन करण्याबाबत

17/11/2023 20/12/2023 पहा (360 KB)
ध्वनीक्षेपक / ध्वनीवर्धक यांची विहित मर्यादा राखुन सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमाकरिता सकाळी ०६.०० ते रात्री १२ .०० वाजेपर्यंत वापराबाबत.

ध्वनीक्षेपक / ध्वनीवर्धक यांची विहित मर्यादा राखुन सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमाकरिता सकाळी ०६.०० ते रात्री १२ .०० वाजेपर्यंत वापराबाबत.

16/02/2023 01/01/2024 पहा (738 KB)
पुराभिलेख