बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाचे ‘जवान’ रा.उ.शु. या पदाचे मुंबई उपनगर या जिल्ह्यातील भरती प्रक्रिये बाबत.

रज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई उपनगर या कर्याल्यात अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाची ‘जवान’ या पदाची भरती प्रक्रिया सण २०२० कोव्हिड प्रार्दुभावामुळे तात्पुरती स्थगित करण्यात आली होती. सदरची भरती बाबतचे घोषणापत्र.

22/01/2021 06/02/2021 पहा (426 KB)
पुराभिलेख