बंद

मतदार यादीतील शोध

ही सेवा मतदार यादीतील मतदाराचे नाव शोधण्यासाठी वापरली जाते.

भेट द्या: http://103.23.150.139/marathi/

जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर जिल्हा, 9 वा मजला, प्रशासकीय इमारत, चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत , बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
स्थान : जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय | शहर : बांद्रा (पूर्व), मुंबई | पिन कोड : 400051
दूरध्वनी : 022-26550070 | ईमेल : collector[dot]mumbaisuburb[at]maharashtra[dot]gov[dot]in