बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
१६४ वर्सोवा विधानसभा मतदारसंघ- स्थलांतरित मतदारांचे मतदार यादीतील नाव वगळणेबाबतचे आदेश

प्रकाशित : 02/10/2022

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तसेच मा. भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांच्या दिनांक 13.09.2021 रोजीच्या निर्देशानुसार कायम स्थलांतरीत आढळून आलेल्या मतदारांची…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
निर्लेखित केलेल्या शासकीय वाहनाचा ई लिलावाची जाहिरात

प्रकाशित : 07/09/2022

निर्लेखित केलेल्या शासकीय वाहनाचा ई लिलावाची जाहिरात

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
१६३ गोरेगाव विधानसभा मतदार संघ कायमस्वरूपी स्थलांतरित मतदारांचे मतदार यादीतील नाव वगळण्याबाबतचे आदेश

प्रकाशित : 30/08/2022

१६३ गोरेगाव विधानसभा मतदार संघ कायमस्वरूपी स्थलांतरित मतदारांचे मतदार यादीतील नाव वगळण्याबाबतचे आदेश

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
मतदारांकडून आधार माहिती संग्रहीत करण्यासाठी मतदारांना प्रोत्साहित करण्याबाबतचे पत्रक

प्रकाशित : 23/08/2022

मतदारांकडून आधार माहिती संग्रहीत करण्यासाठी मतदारांना प्रोत्साहित करण्याबाबतचे पत्रक

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
१७५ कालीना विधानसभा मतदारसंघ- स्थलांतरित मतदारांचे मतदार यादीतील नाव वगळणेबाबतचे आदेश

प्रकाशित : 17/08/2022

१७५ कालीना विधानसभा मतदारसंघ- स्थलांतरित मतदारांचे मतदार यादीतील नाव वगळणेबाबतचे आदेश

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीची उद्घोषणा व जाहीर नोटीस व मालमत्तेच्या लिलावाची प्रक्रिया तसेच अटी व शर्थी

प्रकाशित : 12/08/2022

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीची उद्घोषणा व जाहीर नोटीस व मालमत्तेच्या लिलावाची प्रक्रिया तसेच अटी व शर्थी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
उत्सवाच्या प्रसंगी रस्त्यावर उभारण्यात येणाऱ्या अनधिकृत मंडपांची तक्रार करणेकरिता / तपासणी करिता गठीत करणेत आलेल्या पथकाची माहिती.

प्रकाशित : 11/08/2022

उत्सवाच्या प्रसंगी रस्त्यावर उभारण्यात येणाऱ्या अनधिकृत मंडपांची तक्रार करणेकरिता / तपासणी करिता गठीत करणेत आलेल्या पथकाची माहिती.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
निर्लेखित केलेल्या शासकीय वाहनाचा लिलावाचा जाहीरनामा

प्रकाशित : 05/08/2022

निर्लेखित केलेल्या शासकीय वाहनाचा लिलावाचा जाहीरनामा

तपशील पहा