बंद

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी

जिल्हाधिकारी कार्यालय,9 वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, सरकारी वसाहत, वांद्रे (पूर्व़) मुंबई – 400051

ईमेल : collectormngmsd[at]gmail[dot]com
पदनाम : जिल्हा खनिकर्म अधिकारी
दूरध्वनी : 022-26556799
फॅक्स क्रमांक : 022-26556805