बंद

नगर भूमापन अधिकारी,बोरीवली

नगर भूमापन अधिकारी, बोरिवली कार्यालय, डी.एन.आर. करोडे मार्ग, नाटकवाला लेन, एस. व्ही. रोड, बोरीवली (पश्चिम) मुंबई -93

ईमेल : ctsoborivali[at]gmail[dot]com
पदनाम : नगर भूमापन अधिकारी
दूरध्वनी : 022-28075045