बंद

सहायक करमणूक कर अधिकारी-1

जिल्हाधिकारी कार्यालय,मुंबई उपनगर जिल्हा,9 वा मजला, प्रशासकीय इमारत,चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत,वांद्रे (पूर्व), मुंबई - 400 051

ईमेल : collectormsd[at]gmail[dot]com
पदनाम : सहायक करमणूक कर अधिकारी-1
दूरध्वनी : 022-26400764