बंद

प्रस्तावित मतदान केंद्र – सार्वत्रिक निवडणुका लोकसभा २०२४

मतदारसंघ क्रमांक आणि नाव

इंग्रजी

मराठी

152 – बोरिवली

क्लिक

क्लिक

153 – दहिसर

क्लिक

क्लिक

154 – मागाठाणे

क्लिक

क्लिक

155 – मुलुंड

क्लिक

भाग१   भाग२

156 – विक्रोळी

क्लिक

क्लिक

157 – भांडुप पश्चिम

क्लिक

क्लिक

158 – जोगेश्वरी पूर्व

क्लिक

क्लिक

159 – दिंडोशी

क्लिक

क्लिक

160 – कांदिवली

क्लिक

क्लिक

161 – चारकोप

क्लिक

क्लिक

162 – मालाड पश्चिम

क्लिक

क्लिक

163 – गोरेगाव

क्लिक

क्लिक

164 – वर्सोवा

क्लिक

क्लिक

165 – अंधेरी पश्चिम

क्लिक

क्लिक

166 – अंधेरी पूर्व

क्लिक

क्लिक

167 – विलेपार्ले

क्लिक

क्लिक

168 – चांदिवली

क्लिक

क्लिक

169 – घाटकोपर पश्चिम

क्लिक

क्लिक

170 – घाटकोपर पूर्व

क्लिक

क्लिक

171 – मानखुर्द शिवाजीनगर

क्लिक

क्लिक

172 – अणुशक्ती नगर

क्लिक

क्लिक

173 – चेंबूर

क्लिक

क्लिक

174 – कुर्ला

क्लिक

भाग१   भाग२

175 – कलिना

क्लिक

क्लिक

176 – वांद्रे पूर्व

क्लिक

क्लिक

177 – वांद्रे पश्चिम

क्लिक

क्लिक