बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मुंबई मेट्रो टप्पा-६ (स्वामी समर्थनगर-जोगेश्वरी-विक्रोळी) या प्रकल्पातील व्हायाडक्टच्या बांधकामाकरीता आवश्यक असलेल्या जमिनीबाबत (मौजे बांदीवली, ता. अंधेरी, न.भू.क्र. १९६ क्षेत्र २४८.३० चौ.मी.)

मुंबई मेट्रो टप्पा-६ (स्वामी समर्थनगर-जोगेश्वरी-विक्रोळी) या प्रकल्पातील व्हायाडक्टच्या बांधकामाकरीता आवश्यक असलेल्या जमिनीबाबत (मौजे बांदीवली, ता. अंधेरी, न.भू.क्र. १९६ क्षेत्र २४८.३० चौ.मी.)

19/01/2024 19/02/2024 पहा (625 KB)
मुंबई मेट्रो टप्पा ४ वडाळा ते कासारवडवली या मार्गिकेमधील विद्युत मनोरे स्थलांतरणाकरिता आवश्यक जागेचे भूसंपादन करणेबाबत

मुंबई मेट्रो टप्पा ४ वडाळा ते कासारवडवली या मार्गिकेमधील विद्युत मनोरे स्थलांतरणाकरिता आवश्यक जागेचे भूसंपादन करणेबाबत

मौजे – भांडुप ता. कुर्ला येथील न.भू.क्र. २६२ब क्षेत्र १००.९० चौ.मी.

20/04/2023 20/04/2024 पहा (1 MB)
मौजे कन्हेरी ता बोरीवली येथील न भू क्र २४७,२४८,२४९ व २५० क्षेत्र ४२४.५ चौ मी या जमिनी मुंबई सेंट्रल ते बोरीवली दरम्यान ६ वी रेल्वे लाईन – कलम २५

मौजे कन्हेरी ता बोरीवली येथील न भू क्र २४७,२४८,२४९ व २५० क्षेत्र ४२४.५ चौ मी या जमिनी मुंबई सेंट्रल ते बोरीवली दरम्यान ६ वी रेल्वे लाईन – कलम २५

06/04/2023 19/02/2024 पहा (815 KB)
पुराभिलेख