बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळवण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ च्या कलम २३ अन्वये निवडा.

मौजे घाटकोपर, तालुका कुर्ला, न.भू.क्र. १६८ क/१ पैकी जमीन मुंबई मेट्रो टप्पा – ४ च्या वडाळा ते कासारवडवली मार्गिकेकरिता संपादन करणेबाबत निवाडा क्र. एलएक्यू /एसआर-३९/२०२० दिनांक २०/०४/२०२३.

03/05/2023 03/06/2023 पहा (4 MB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळवण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ च्या कलम २३ अन्वये निवडा.

मौजे घाटकोपर, तालुका कुर्ला, न.भू.क्र. १७७ पैकी जमीन मुंबई मेट्रो टप्पा – ४ च्या वडाळा ते कासारवडवली मार्गिकेकरिता संपादन करणेबाबत निवाडा क्र. एलएक्यू /एसआर-३८/२०२० दिनांक २०/०४/२०२३.

03/05/2023 03/06/2023 पहा (3 MB)
मुंबई मेट्रो टप्पा ४ वडाळा ते कासारवडवली या मार्गिकेमधील विद्युत मनोरे स्थलांतरणाकरिता आवश्यक जागेचे भूसंपादन करणेबाबत

मुंबई मेट्रो टप्पा ४ वडाळा ते कासारवडवली या मार्गिकेमधील विद्युत मनोरे स्थलांतरणाकरिता आवश्यक जागेचे भूसंपादन करणेबाबत

मौजे – भांडुप ता. कुर्ला येथील न.भू.क्र. २६२ब क्षेत्र १००.९० चौ.मी.

20/04/2023 20/04/2024 पहा (1 MB)
राखीव वन घोषित करण्याबाबतची उद्घोषणा मौजे तुर्भे ता कुर्ला

राखीव वन घोषित करण्याबाबतची उद्घोषणा मौजे तुर्भे ता कुर्ला

13/04/2023 17/07/2023 पहा (3 MB)
राखीव वन घोषित करण्याबाबतची उद्घोषणा मौजे विक्रोळी ता कुर्ला

राखीव वन घोषित करण्याबाबतची उद्घोषणा मौजे विक्रोळी ता कुर्ला

13/04/2023 17/07/2023 पहा (2 MB)
राखीव वन घोषित करण्याबाबतची उद्घोषणा मौजे आणिक ता कुर्ला

राखीव वन घोषित करण्याबाबतची उद्घोषणा मौजे आणिक ता कुर्ला

13/04/2023 17/07/2023 पहा (2 MB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २५ खालील अधिसूचना

मौजे घाटकोपर, ता. कुर्ला, १६८क/१ पैकी ही खाजगी जमीन मुंबई मेट्रो टप्पा – ४ च्या मार्गिकेकरिता संपादन करणेबाबत अधिसूचना

06/04/2023 28/01/2024 पहा (985 KB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २५ खालील अधिसूचना

मौजे घाटकोपर, ता. कुर्ला, न.भू.क्र. १७७ पैकी ही खाजगी जमीन मुंबई मेट्रो टप्पा – ४ च्या मार्गिकेकरिता संपादन करणेबाबत अधिसूचना

06/04/2023 28/01/2024 पहा (907 KB)
मौजे कन्हेरी ता बोरीवली येथील न भू क्र २४७,२४८,२४९ व २५० क्षेत्र ४२४.५ चौ मी या जमिनी मुंबई सेंट्रल ते बोरीवली दरम्यान ६ वी रेल्वे लाईन – कलम २५

मौजे कन्हेरी ता बोरीवली येथील न भू क्र २४७,२४८,२४९ व २५० क्षेत्र ४२४.५ चौ मी या जमिनी मुंबई सेंट्रल ते बोरीवली दरम्यान ६ वी रेल्वे लाईन – कलम २५

06/04/2023 19/02/2024 पहा (815 KB)
पुराभिलेख