बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मुंबई मेट्रो टप्पा-६ (स्वामी समर्थनगर-जोगेश्वरी-विक्रोळी) या प्रकल्पातील व्हायाडक्टच्या बांधकामाकरीता आवश्यक असलेल्या जमिनीबाबत (मौजे बांदीवली, ता. अंधेरी, न.भू.क्र. १९६ क्षेत्र २४८.३० चौ.मी.)

मुंबई मेट्रो टप्पा-६ (स्वामी समर्थनगर-जोगेश्वरी-विक्रोळी) या प्रकल्पातील व्हायाडक्टच्या बांधकामाकरीता आवश्यक असलेल्या जमिनीबाबत (मौजे बांदीवली, ता. अंधेरी, न.भू.क्र. १९६ क्षेत्र २४८.३० चौ.मी.)

19/01/2024 19/02/2024 पहा (625 KB)
मौजे कन्हेरी ता बोरीवली येथील न भू क्र २४७,२४८,२४९ व २५० क्षेत्र ४२४.५ चौ मी या जमिनी मुंबई सेंट्रल ते बोरीवली दरम्यान ६ वी रेल्वे लाईन – कलम २५

मौजे कन्हेरी ता बोरीवली येथील न भू क्र २४७,२४८,२४९ व २५० क्षेत्र ४२४.५ चौ मी या जमिनी मुंबई सेंट्रल ते बोरीवली दरम्यान ६ वी रेल्वे लाईन – कलम २५

06/04/2023 19/02/2024 पहा (815 KB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २५ खालील अधिसूचना

मौजे घाटकोपर, ता. कुर्ला, न.भू.क्र. १७७ पैकी ही खाजगी जमीन मुंबई मेट्रो टप्पा – ४ च्या मार्गिकेकरिता संपादन करणेबाबत अधिसूचना

06/04/2023 28/01/2024 पहा (907 KB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २५ खालील अधिसूचना

मौजे घाटकोपर, ता. कुर्ला, १६८क/१ पैकी ही खाजगी जमीन मुंबई मेट्रो टप्पा – ४ च्या मार्गिकेकरिता संपादन करणेबाबत अधिसूचना

06/04/2023 28/01/2024 पहा (985 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस

28/12/2023 28/01/2024 पहा (277 KB)
मुंबई मेट्रो टप्पा -४ ( वडाळा ते कासारवडवली ) या मार्गिकेमधील विद्युत मनोरे ( T-३,T-९२,T-११७ ) स्थलांतरणाकरिता

मुंबई मेट्रो टप्पा -४ ( वडाळा ते कासारवडवली ) या मार्गिकेमधील विद्युत मनोरे ( T-३,T-९२,T-११७ ) स्थलांतरणाकरिता

31/08/2023 30/09/2023 पहा (2 MB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम, १९७५ चे कलम ३ नोटीस

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम, १९७५ चे कलम ३ नोटीस

20/06/2023 31/07/2023 पहा (167 KB)
राखीव वन घोषित करण्याबाबतची उद्घोषणा मौजे आणिक ता कुर्ला

राखीव वन घोषित करण्याबाबतची उद्घोषणा मौजे आणिक ता कुर्ला

13/04/2023 17/07/2023 पहा (2 MB)
राखीव वन घोषित करण्याबाबतची उद्घोषणा मौजे विक्रोळी ता कुर्ला

राखीव वन घोषित करण्याबाबतची उद्घोषणा मौजे विक्रोळी ता कुर्ला

13/04/2023 17/07/2023 पहा (2 MB)
राखीव वन घोषित करण्याबाबतची उद्घोषणा मौजे तुर्भे ता कुर्ला

राखीव वन घोषित करण्याबाबतची उद्घोषणा मौजे तुर्भे ता कुर्ला

13/04/2023 17/07/2023 पहा (3 MB)