बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन कायदा २०१३, मधील कलम कलाम २१ , खंड (१) व (२) अन्वये नोटीस

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलाम २१ , खंड (१) व (२) अन्वये प्रसिध्द करावयाचे प्रकटपत्र

18/11/2019 20/12/2019 पहा (436 KB)
भूसंपादन अधिनियम 1894 अंतर्गत कलम 18 खालील मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाढीव मोबदल्याच्या प्रकरणांची यादी.

भूसंपादन अधिनियम 1894 अंतर्गत कलम 18 खालील मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाढीव मोबदल्याच्या प्रकरणांची यादी.

19/10/2018 31/12/2018 पहा (286 KB)