बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी भरती 2023 कागदपत्र पडताळणीस हजर राहणेबाबत

तलाठी भरती 2023
कागदपत्र पडताळणीस हजर राहणेबाबत

29/01/2024 05/02/2024 पहा (55 KB)
ध्वनीक्षेपक / ध्वनीवर्धक यांची विहित मर्यादा राखुन सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमाकरिता सकाळी ०६.०० ते रात्री १२ .०० वाजेपर्यंत वापराबाबत.

ध्वनीक्षेपक / ध्वनीवर्धक यांची विहित मर्यादा राखुन सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमाकरिता सकाळी ०६.०० ते रात्री १२ .०० वाजेपर्यंत वापराबाबत.

16/02/2023 01/01/2024 पहा (738 KB)
भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळवण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ च्या कलाम २१ च्या पोटकलम ( १ ) व ( २ ) अन्वेये नोटीस

एल विभागातील मौजे मरोळ मधील न. भू. क्र. १६६९ ( भाग ) व मौजे मोहिली मधील न. भू. क्र. ७८२ अ ( भाग ) या भूखंडातील ” १८.३० मी. रुंद विकास नियोजन रस्त्यासाठी ” संपादन करण्याबाबत

17/11/2023 20/12/2023 पहा (360 KB)
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १२६ च्य पोटकलम ( २ ) व ( ४ ) सह भूसंपादन पुनवर्सन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळवण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ च्या कलाम १९ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वेये अधिसूचना .

एल विभागातील मौजे मरोळ मधील न. भू. क्र. १६६९ ( भाग ) व मौजे मोहिली मधील न. भू. क्र. ७८२ अ ( भाग ) या भूखंडातील ” १८.३० मी. रुंद विकास नियोजन रस्त्यासाठी ” संपादन करण्याबाबत

17/11/2023 20/12/2023 पहा (710 KB)
उत्सवादरम्यान रस्त्यावर उभारण्यात येणारे अनधिकृत मंडपाबाबत तपासणी करणेकरीता गठीत करण्यात आलेल्या पथकाची माहिती

उत्सवादरम्यान रस्त्यावर उभारण्यात येणारे अनधिकृत मंडपाबाबत तपासणी करणेकरीता गठीत करण्यात आलेल्या पथकाची माहिती

01/09/2023 25/10/2023 पहा (987 KB)
प्रस्तावित मतदान केंद्र – सार्वत्रिक निवडणूक लोकसभा २०२४

प्रस्तावित मतदान केंद्र – सार्वत्रिक निवडणूक लोकसभा २०२४

26/09/2023 03/10/2023 पहा (304 KB)
सन २०२३ च्या गणेश उत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्यासाठी स्पर्धा आयोजित करण्याबाबत

सन २०२३ च्या गणेश उत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्यासाठी स्पर्धा आयोजित करण्याबाबत

12/09/2023 19/09/2023 पहा (789 KB)
सन २०२३ च्या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्यासाठी स्पर्धा आयोजित करण्याबाबत

सन २०२३ च्या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्यासाठी स्पर्धा आयोजित करण्याबाबत

14/08/2023 05/09/2023 पहा (234 KB)
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कोतवाल भारतीच्या परीक्षेसाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी

तालुका बोरिवली पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी

26/07/2023 15/08/2023 पहा (2 MB)
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कोतवाल भारतीच्या परीक्षेसाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी

तालुका कुर्ला पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी

26/07/2023 15/08/2023 पहा (2 MB)