Close

ULC विभाग

नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, 1976 च्या कलम 20 अन्वये विविध प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या योजनांची यादी.

मुंबई शहर

अंधेरी

बोरिवली

कुर्ला